OBWIESZCZENIE O WYDANYCH OPINIACH w toku decyzji środowiskowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Bługowo i Buntowo

Złotów, dnia 2016-01-12

OŚ.6220.30.2015                               

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH OPINIACH

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)zawiadamiam, że w toku postepowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz
z przepompowniami ścieków w m. Bługowo i Buntowo, gm. Złotów,

na terenie nieruchomości nr ewid. 42, 48, 107, 129, 324, 356, 379/1 w obrębie geodezyjnym Buntowo; nr ewid. 44/5, 44/6, 44/7, 149, 154/1, 157, 160, 176, 360/1 w obrębie geodezyjnym Bługowo;

 

wszczętego na wniosek: Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,

 

zostały wydane opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – pismo z dnia 19.11.2015r. znak ON.NS-72/5-56/15, - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismo z dnia 21.12.2015r. znak WOO-IV.4240.1409.2015.JD3.

 

         Z treścią opinii można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 14.01.2016r.-28.01.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Buntowo (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Bługowo (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).