OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA w toku wydania decyzji środowiskowej dla przed. posadowienie 3 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW w Górznej

Złotów, dnia 2016-04-25

OŚ.6220.21.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na:

 

„posadowieniu trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 96/4, 454/1 i 454/3 w obrębie miejscowości Górzna, wszczętego dnia 30.07.2015r. na wniosek:

LIME ENERGY Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 19/3, 03-214 Warszawa,

 

istnieje możliwość składania uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 79 cytowanej wyżej ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest  z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - właściwy do dokonania uzgodnienia oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie – właściwy do wydania opinii.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, tj. w szczególności z:

- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami,

- postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji,

- stanowiskami innych organów,

- raportem oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnieniami z dnia 05.01.2016 r. i z dnia 04.03.2016 r.,

można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 10, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od 700 do 1500. Informacje o dokumentacji
w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

Zgodnie z art. 29 cytowanej powyżej ustawy w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie, tj. od 27.04.2016r. do 18.05.2016r. (włącznie).

 

Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (na adres e-mail zlotow@gminazlotow.pl). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

                                                                                                                                                                 WÓJT

                                                                                                                                                                  /…/

                                                                                                                                                       inż. Piotr Lach

 

 

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).