INFORMACJA WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW w obrębie Górznej

Wójt Gminy Złotów

Ul. Leśna 7
77-400 ZŁOTÓW

Zlotów, dnia 2016-03-16

0Ś.6220.21.2015

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem:

LIME ENERGY Sp. z o.o., ni. Krasnobrodzka 19/3, 03-214 Warszawa

w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„posadowieniu trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 96/4, 454/1 i 454/3 w obrębie miejscowości Górzna, do tut. Urzędu w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu wpłynęło II uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko i związku z powyższym wystąpiono do organu współdziałającego tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o ponowną opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zlotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 7001500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

WT..

Informację wywieszono w dniach 21.03.2016r.-04.04.2016r. w:

1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),

2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),

3. www.bip.gminazlotow.pI (zakładka: ogłoszenia - prowadzone postępowania).