INFORMACJA O WYSTĄPIENIU DO ORGANU WSPÓŁDZIAŁAJĄCEGO o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia wydobywanie kopliny ze złoża torfów w m. Kamień

Złotów, dnia 2015-11-23

OŚ.6220.22.2015

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wystąpieniu do organu współdziałającego

 

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w ramach postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Złotów pismem z dn. 23.11.2015r. wystąpił do organu biorącego udział w ocenie oddziaływania na środowisko tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Kamień

na terenie nieruchomości nr ewid. 280/1, 272, 270/1, 266, 265, 283, 281/1, 273, 271/1, 267, 264/1, 329/1 w obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Złotów,

 

 wszczętego na wniosek:

 

„PEATCO” Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 35 lok. 4/4a, 90-410 Łódź

działającej przez pełnomocnika

Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce.

 

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

 

     

 

Informację wywieszono w dniach 26.11.2015r.-10.12.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Kamień (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).