OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego wszczęte na wniosek: Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów w sprawie zmi

Złotów, dnia 2014-02-24


OŚ.6220.2.2014

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) dnia 18.02.2014r. zostało wszczęte na wniosek:

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów

postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 06.12.2010r. znak OŚ-7624/3/10 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Obiektu Zagospodarowania Odpadów wraz z linią sortowniczą odpadów zmieszanych, kompostownią i zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów Problemowych na terenie nieruchomości nr ewid. 468/1 i 468/2 w obrębie miejscowości Stawnica.

Zmiana decyzji dla przedsięwzięcia o obecnej nazwie „budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów – Regionalnej Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
w miejscowości Stawnica”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości nr ewid. 468/11 i 468/9 w obrębie miejscowości Stawnica (gm. Złotów), związana jest w szczególności z koniecznością dostosowania rozwiązań techniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych do obecnie obowiązujących przepisów, tj. głównie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U.
z 2012r. poz. 1052).

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235), Wójt Gminy Złotów jest organem właściwym do zmiany ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii
i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Materiał dowodowy dostępny jest
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, w pokoju nr 10 w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500, tel. kontaktowy (67)2635305.
 

                                                                                      -WÓJT-
                                                                                        /…/
                                                                               - inż. Piotr Lach-