OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w spr. o wydanie decyzji o środowiskowej dla budowy fermy reprodukcyjnej kur mięsnych

Złotów, dnia 2014-04-29

OŚ.6220.10.2013

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na:

„budowie fermy reprodukcyjnej kur mięsnych – kierunek jaja wylęgowe w miejscowości Nowiny”,
na terenie nieruchomości nr ewid. 423/10 w obrębie miejscowości Dzierzążenko (gm. Złotów)

wszczętego dnia 23.12.2013 r. na wniosek:
Przedsiębiorstwa Rolniczo-Handlowego „Stawnica” Sp. z o.o.
Stawnica 64, 77-400 Złotów

przystąpiono do procedury udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu.

Zgodnie z art. 79 cytowanej wyżej ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest
z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - właściwy do dokonania uzgodnienia oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie – właściwy do wydania opinii.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, tj. z:
- wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie,
- uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- raportem oddziaływania na środowisko i jego uzupełnieniem
można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 10, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od 700 do 1500. Informacje o dokumentacji
w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

W postepowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie
od 30.04.2014r. do 20.05.2014r.(włącznie).

Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450
z późn. zm.) na adres e-mail zlotow@gminazlotow.pl. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.
 
                                                                                                             WÓJT
                                                                                                              /…/
                                                                                                        inż. Piotr lach


Obwieszczenie wywieszono w:
1. Urzędzie Gminy Złotów,
2. www.bip.gminazlotow.pl.
3. Miejscowości Nowiny.