Informacja o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW w m. Nowy Dwór.

Złotów, dnia 2014-09-30


OŚ.6220.11.2013

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW


Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 20.11.2013r. zostało wszczęte na wniosek: Toucan Energy Sp. z o.o., ul. Kąty Grodziskie, 03-289 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o wysokości całkowitej do 180 m, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 149 w obrębie miejscowości Nowy Dwór”.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Złotów jest organem właściwym do wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dnia 09.09.2014r. Wójt Gminy Złotów wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i postanowieniem z dnia 09.09.2014r. zawiesił postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organami biorącymi udział
w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii
i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Złotowie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.
                                             

                                                                                                      WÓJT
                                                                                                       /…/
                                                                                                 inż. Piotr Lach

Wywieszono:
1. Urząd Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowość Nowy Dwór – tablica ogłoszeń,
3. www.bip.gminazlotow.pl – zakładka prowadzone postępowania.