OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 kurników

OŚ.6220.5.2013              

     Złotów, dnia 2013-12-30

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 71 ust. 6, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 30.12.2013 r. została wydana decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„budowie 3 kurników do chowu brojlerów kurzych oraz modernizacji i przebudowie istniejącego kurnika” na terenie nieruchomości nr ewid. 127, 129, 130 w obrębie miejscowości Górzna (gm. Złotów)
wszczętego na wniosek:

 „GOLD CHICKEN FARMS UE” Sp. z o.o.
ul. Szubińska 101H, 86-005 Białe Błota
reprezentowany przez
Leszka Chuchraka.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

     
Wywieszono w dniach: ……………………….  

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
2. Miejscowości Górzna,
3. www.bip.gminazlotow.pl.