OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w spr. budowy stacji demontażu pojazdów” na terenie nieruchomości nr 117/1 w obrębie miejscowości B

Złotów, dnia 2013-05-31


OŚ.6220.4.2013

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie stacji demontażu pojazdów” na terenie nieruchomości nr 117/1
w obrębie miejscowości Blękwit

wszczętego dnia 15.05.2013 r. na wniosek:
HOLTRANS S.C. Karolina i Hubert Kosińscy, ul. Słowackiego 4/37,
77-400 Złotów

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 79 cytowanej wyżej ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest
z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu.
Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, a w szczególności
z raportem oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy
w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 10, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od
700 do 1500. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl.
Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450
z późn. zm.) w ciągu 21 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości tj. od 31.05.2013 r. do 21.06.2013 r. (włącznie). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.
 

                                                                                      WÓJT
                                                                                  inż. Piotr Lach
Obwieszczenie wywieszono w:
1. Urzędzie Gminy Złotów,
2. www.bip.gminazlotow.pl.
3. Miejscowości Blękwit