OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na: budowie 3 kurników

Złotów, dnia 2013-10-10
OŚ.6220.5.2013

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na:

„budowie 3 kurników do chowu brojlerów kurzych oraz modernizacji i przebudowie istniejącego kurnika” na terenie nieruchomości nr ewid. 127, 129, 130 w obrębie miejscowości Górzna (gm. Złotów)

wszczętego dnia 24.06.2013 r. na wniosek:
„GOLD CHICKEN FARMS UE” Sp. z o.o.
ul. Szubińska 101H, 86-005 Białe Błota
reprezentowany przez
Leszka Chuchraka

przystąpiono do procedury udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu.

Zgodnie z art. 79 cytowanej wyżej ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest
z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - właściwy do dokonania uzgodnienia oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie – właściwy do wydania opinii.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, tj. z
- wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie,
- uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- raportem oddziaływania na środowisko i jego uzupełnieniami,
można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 10, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od 700 do 1500. Informacje o dokumentacji
w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

W postepowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie
od 15.10.2013r. do 05.11.2013r.(włącznie).

Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450
z późn. zm.) na adres e-mail zlotow@gminazlotow.pl. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.
 
        


Obwieszczenie wywieszono w:
1. Urzędzie Gminy Złotów,
2. www.bip.gminazlotow.pl.
3. Miejscowości Górzna.