OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW O PRZYJĘCIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH W REJONIE WSI GÓRZNA, KAMIEŃ I RADAWNICA I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNAN

 Złotów, dnia 02.11.2011 r.

 

 OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

 

       O PRZYJĘCIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH W REJONIE WSI GÓRZNA, KAMIEŃ I RADAWNICA I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

 

Informuję

 

o przyjęciu uchwałą Nr XIII/145/11 Rady Gminy Złotów z dnia 25 października 2011 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Górzna, Kamień i Radawnica.

 

            Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2  i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Złotów oraz na stronie internetowej gminy.

 

 

/Wójt Gminy Złotów

inż. Piotr Lach/