OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w spr. „powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej torfu ze złoża DZIERZĄŻNO 3”,

Złotów, dnia 2010-04-30

OŚ-7624/2/10

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej torfu ze złoża DZIERZĄŻNO 3”,

przewidzianego do realizacji na działkach nr ewidencyjny 212, 259, 263, 265, 285, 286, 287, 221, 222, 231, 232, 234, 254, 255, 259, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 314, 315, 316, 317, 318, 319 w obrębie miejscowości Stare Dzierzążno.

 

wszczętego dnia 18.01.2010 r. na wniosek:

„Produkcja Okryw” Stanisław Oryniak,

ul. Cmentarna 9/3, 64-915 Jastrowie

 

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 79 cytowanej wyżej ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest
z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, a w szczególności
z raportem oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów,ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 12, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od 700 do 1500.

 Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl.

Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) w ciągu 21 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości tj. od 05.05.2010 r. do 25.05.2010 r. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w:

1.      Urzędzie Gminy Złotów

2.      www.bip.gminazlotow.pl.

3.      Miejscowości Stare Dzierzążno.