OBWIESZCZENIE uzgadniające postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedsięwzięcia polegającego na:„powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej torfu

Złotów, dnia 2010-12-17

 

OŚ-7624/2/10

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071
z późniejszymi zmianami)
oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U.
Nr 199, poz. 1227)
,

 

podaję do publicznej wiadomości,

że zostało wydane

 

uzgadniające postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej torfu ze złoża DZIERZĄŻNO 3”

 

na działkach o nr ewidencyjny 212, 259, 263, 265, 285, 286, 287, 221, 222, 231, 232, 234, 254, 255, 259, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 314, 315, 316, 317, 318, 319 w obrębie miejscowości Stare Dzierzążno, gm. Złotów

 

 

 

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów od 20.12.2010 r. do 04.01.2011 r.
  2. Miejscowości Stare Dzierzążno od 20.12.2010 r. do 04.01.2011 r.
  3. Na stronie BIP Gminy Złotów www.bip.gminazlotow.pl