Przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego - używanych płyt drogowych.

Złotów, 11.06.2018 r.

 

 

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty

 

               Wójt Gminy Złotów  informuje, że w ogłoszonym w dniu 05.06.2018 r. pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego -  używanych płyt drogowych, wybrano ofertę złożoną przez: 

BART-BUD Krzysztof Tetzlaff

Święta 19

77-400 Złotów

 Informacja o złożonych ofertach:

Nr oferty

Oferent

Całkowita cena oferty

zł brutto

1

BART-BUD Krzysztof Tetzlaff

Święta 19,  77-400 Złotów

98.765,00

2

Goldbud Agnieszka Ambroziak

ul. Kasprzaka 12a/12, 91-078 Łódź

78.268,20

3

DJ. MET Józef Olak

ul. Krzywa 34,  37-450 Stalowa Wola

33.433,00

4

PPHU Grzegorz Tomalski

Kozłów 5,  26-613 Radom

25.698,50

5

DOP-BET s.c.

Ul. Przemysłowa 4,  11-010 Barczewo

68.562,16

6

PeatCo Sp. z o.o.

Kamień 29,  77-400 Złotów

56.165,68*

*cena dotyczy zakupu części oferowanych do sprzedaży płyt

 

opublikowano 2018-06-11 


 

Złotów, dnia 05.06.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego -  używanych płyt drogowych.

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

    Gmina Złotów

    Ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

    tel. 67 263 53 05,   e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

 

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są używane płyty drogowe żelbetowe w ilości 353 szt. o wymiarach 300x120x12cm i 146 szt. o wymiarach 300x150x12cm

Oferowane płyty drogowe pochodzą z rozbiórki drogi gminnej w miejscowości Pieczynek.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej, dotyczącej zakupu określonej ilości płyt.

 

3. Załadunek oraz transport zakupionych płyt zapewnia kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

 

4. W przypadku ilości ofert większej od ilości płyt przeznaczonych do sprzedaży, o pierwszeństwie zakupu  decyduje wyższa całkowita cena oferty.

 

5. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  08 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Zainteresowani zakupem mogą składać oferty pisemne wg załączonego wzoru, w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, 

b/ faksem pod nr 67 63 53 05,

c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl

 

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Płyty drogowe można obejrzeć na placu składowym w miejscowości Pieczynek, w dowolnym terminie.

 

7. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami w sprawie sprzedaży jest Pan Marek Jarząbek– tel.  67 263 53 05, tel. komórkowy 691 689 275.

 

8. Gmina Złotów zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów oraz na stronie internetowej http://bip.gminazlotow.pl/.

 

Załączniki:

  1.  Wzór oferty.
  2. Dokumentacja fotograficzna   P (1)  P (6)