III Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Radawnica

                                                                                                            Złotów, dnia 13.09.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. ”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2017 poz.1509) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr. 207 poz. 2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy nr. XXXIII.336.2013  z dnia 29 maja    2013 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie geodezyjnym  Radawnica .

OGŁASZA

 III Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Radawnica. I przetarg odbył się 09.05.2016, II przetarg odbył się 21 listopad 2016 r.

  1. Nr ewidencyjny działki – 585/14
  2. Powierzchnia działki – 0,0978 ha
  3. Cena gruntu –  23.051- zł
  4. Cena wywoławcza –23.051,- zł
  5. Wadium – 3.000,- zł
  6. Postąpienie – 300,- zł

        Działka zapisana jest w KW nr 3957/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie. Księga nie jest obciążona prawami i zastawami osób trzecich. W miejscowym planie przedmiotowa działka oznaczona jest jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego. Gmina sprzedaje przedmiotową działkę zgodnie  z powierzchnią wynikającą z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Złotowie. Gmina nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w powierzchni oraz rodzaju użytków sprzedawanej nieruchomości jeżeli po pomiarach geodezyjnych okaże się, że powierzchnia nieruchomości jest inna niż oznaczona w dokumentach.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października  2017 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.

Pouczenie:

Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia  13 października 2017 r. do godz.13.00  lub na konto:

                                        91894100060000113720000020

 Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.

Do ceny zakupu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości  do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.