II Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Górzna.

                                                                                                            Złotów, dnia 28.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.), art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz.2147) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr.207 poz.2108 z 2004 r.) oraz uchwały Rady Gminy nr. X.98.2015  z dnia 26 sierpnia    2015 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie geodezyjnym  Górzna .

OGŁASZA

 II Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Górzna.

  1. Nr ewidencyjny działki – 159/3
  2. Powierzchnia działki – 0,0503 ha
  3. Cena gruntu –  12.117,- zł
  4. Cena wywoławcza –12.117,- zł
  5. Wadium – 1.300,- zł
  6. Postąpienie – 130,- zł

        Działka zapisana jest w KW nr PO1Z/00047048/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie. Księga nie jest obciążona prawami i zastawami osób trzecich. W miejscowym planie przedmiotowa działka oznaczona jest  jako obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Złotowie. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w powierzchni oraz rodzaju użytków sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów geodezyjnych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia nieruchomości jest inna niż oznaczona w dokumentach.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia  2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.

Pouczenie:

Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 31 marca 2017 r. do godz.13.00  lub na konto:

                                        91894100060000113720000020

 Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.

Do ceny zakupu należy doliczyć 23% podatku VAT.

Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości  do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.