PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PRZEDSIĘWZIĘCIE pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złotów” dofinansowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

obrazek
Drodzy Mieszkańcy,

Gmina Złotów jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jego przygotowanie zlecone zostało Wielkopolskiemu Ośrodkowi Kształcenia i Studiów Samorządowych z Poznania. Stowarzyszenie to będzie odpowiedzialne m.in. za przeprowadzenie ankietyzacji, której wyniki posłużą do realizacji Planu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowana została ankieta, która pozwoli na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów. W przyszłości dokument będzie niezbędnym warunkiem w uzyskaniu wsparcia dla przyszłych inwestycji ze środków finansowych krajowych i europejskich, zwłaszcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020.
W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej zużycia nośników energii, właściwości energetycznych Waszych budynków, planowanych inwestycji związanych ze zmniejszeniem bieżących kosztów energetycznych oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie. Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji. Ankieterzy wyposażeni będą w upoważnienie podpisane przez Wójta Gminy Złotów.
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy lub u wykonawcy Planu – Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (e-mail: damian.lowicki@amu.edu.pl).

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Złotów
ul. Leśna 7
77-400 Złotów

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: damian.lowicki@amu.edu.pl

Wzory ankiet można pobrać poniżej: