Ogłoszenia, obwieszczenia

Złotów, dnia 2022-01-20

OŚ.602.1.2022

  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2022 r.

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2022”

 

Na podstawie: 
- art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.)

Wójt Gminy Złotów

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotowie projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2022”.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi i wnioski należy składać do dnia 11 lutego 2022 r. (włącznie)elektronicznie na adres: urzad@gminazlotow.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Złotów.

do pobrania projekt  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2022”

Podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w BIP Gminy Złotów

w dniu 21.01.2022 r.


 Złotów, dnia 2021-05-06

 OŚ.6220.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 36 par. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), dalej „k.p.a.” oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w toku postępowania wszczętego na wniosek:

 

PEATCO Sp. z o.o., Kamień 29, 77-400 Złotów,

działającej przez pełnomocnika

Grzegorz Bujak, Agro Trade, Grzegorz Bujak ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce,

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga), gm. Złotów, powiat złotowski, województwo wielkopolskie,

przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 202 obręb Skic, gm. Złotów,

 

decyzja dla ww. przedsięwzięcia nie mogła być wydana w terminie. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy oraz oczekiwanie na uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organy współdziałające.

Wobec powyższego, zawiadamiam strony postępowania, że sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. w ciągu 2 miesięcy od dnia uzyskania stanowisk organów uzgadniających, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile.

Na podstawie art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Złotów jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. lub jeżeli postepowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie zawiera uzasadnienie (art. 37 § 2 k.p.a.).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego zamieszczenie.

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 10.05.2021 r.-24.05.2021 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).

 

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,

2. Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

3. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

4. Klauzula Informacyjna.

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje się następujące informacje:

- w ramach postępowania administracyjnego wszczętego dnia 07.05.2020 r. w tutejszym Urzędzie Gminy przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia;

- Wójt Gminy Złotów pełni funkcję Administratora Danych Osobowych;

- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;

-  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tutejszego Urzędu jest Katarzyna Grochowska i można się z Nią skontaktować w następujący sposób: iod@gminazlotow.pl, tel. 67 263 53 05, wew. 18;

- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;

- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie  w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.

Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.

opublikowano 2021-05-10


Złotów, dnia 2021-01-29

OŚ.602.1.2021

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2021 r.

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2021”

Na podstawie: 
- art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2020 r., poz. 638)

Wójt Gminy Złotów

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotowie projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2021”.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi i wnioski należy składać do dnia 19 lutego 2021 r. (włącznie)elektronicznie na adres: zlotow@gminazlotow.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Złotów.

Do pobrania:

Projekt Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2021

opublikowano 29.01.2021 r.


Złotów, dnia 2020-01-31

Informacja o konsultacjach w dniu 6 listopada 2020 r. od godz 9:00:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO ROKU 2030

opublikowano 02.11.2020 r.

 


OŚ.602.2.2020


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2020 r.

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2020”

Na podstawie:
- art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) Wójt Gminy Złotów przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotowie projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2020”.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.
Uwagi i wnioski należy składać do dnia 21 lutego 2020 r. (włącznie) elektronicznie na adres: zlotow@gminazlotow.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.
Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Złotów.

 „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2020”.

 


Złotów, dnia 2019-01-31

OŚ.602.1.2019

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2019 r.

 

 

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2019”

 

Na podstawie: - art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122)

Wójt Gminy Złotów

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotowie projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2019”.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi i wnioski należy składać do dnia 21 lutego 2019 r. (włącznie)elektronicznie na adres: zlotow@gminazlotow.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Złotów.

                       PROJEKT Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami do opinii


                                                                                    Złotów, dnia 2017-01-27

OŚ.602.1.2017

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2017 r.

 

 

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2017”

 

Na podstawie: 
- art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami) Wójt Gminy Złotów przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotowie projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2017”.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi i wnioski należy składać do dnia 21 lutego 2017 r. (włącznie)elektronicznie na adres: zlotow@gminazlotow.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Złotów.

 

PROJEKT

 

                                                                 Załącznik

                                                                                              do  Uchwały Nr ….17

                                                                                    Rady Gminy Złotów

                                                                                           z dnia 30 marca 2017 r.

 

 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNIOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZŁOTÓW W ROKU 2017

 

 

Rozdział 1

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt

 

§ 1. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy pomiędzy Gminą Złotów a podmiotem prowadzącym schronisko. Gmina w roku 2017 posiada zawartą umowę z „Vet-Zoo-Serwis” z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na podstawie której psy przebywają w schroniskach i punktach adopcyjnych prowadzonych przez ten podmiot, głównie w schroniskach w Pile i w Złotowie.

 

2. Szczegółowe zasady odławiania i umieszczania zwierząt w schroniskach określa § 3 „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

 

 

 

Rozdział 2

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

 

§ 2. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane będzie przez Gminę Złotów przy ewentualnej współpracy z organizacjami pozarządowymi w szczególności poprzez:

a)      zakup i wydawanie karmy,

b)      podejmowanie przez funkcjonariuszy Policji interwencji w sprawach wolno żyjących kotów,

c)      prowadzenie sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów.

 

2. Zakup i wydawanie karmy następować będzie po zgłoszeniu zapotrzebowania do Gminy, z wyszczególnieniem ilości i rodzaju karmy oraz do wysokości przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.

 

3. Dokarmianie kotów należy prowadzić w miejscach do tego wskazanych po uprzednim uzyskaniu zgody przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu od właścicieli lub zarządców nieruchomości, na których dokarmianie jest prowadzone.

 

4. Osoby dokarmiające wolno żyjące koty zobowiązane są do utrzymywania w czystości i porządku miejsc dokarmiania kotów.

 

5. Zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów wykonywane będą na terenie lecznicy dla zwierząt w Złotowie: Prywatna Praktyka Weterynaryjna, z siedzibą ul. Al. Piasta 11A, 77-400 Złotów prowadzonej przez lekarza weterynarii Pawła Mendyka (tel. 608344073), z którym Gmina Złotów posiada podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, do wysokości przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.

 

6. Wolno żyjące koty będą doprowadzane do lecznicy dla zwierząt po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia na zabieg, wystawionego przez Gminę Złotów.

 

 

Rozdział 3

Odławianie bezdomnych zwierząt

 

§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Złotów ma charakter stały i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb.

 

2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały.

 

3.Wymienione w § 1 ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane na zlecenie pracowników urzędu gminy, po uprzednim potwierdzeniu u sołtysa z terenu danego sołectwa, iż zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stwarzają zagrożenie dla dzikich zwierząt żyjących poza terenami zabudowanymi.

 

4.  Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmiot prowadzący schronisko lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone w obowiązujących przepisach, na podstawie stosownej umowy zawartej przez gminę.

 

5. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności wyłapywania w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa           i porządku publicznego.

 

6. Dopuszcza się wyłapywanie bezpańskich zwierząt przez pracowników Straży Pożarnej, Służby Leśnej, funkcjonariuszy Policji lub osoby fizyczne w sytuacjach szczególnych, mając na uwadze bezpieczeństwo oraz przetrzymanie zwierząt do czasu ich odbioru przez podmiot prowadzący schronisko lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą wyłapywania zwierząt.

 

7. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi na terenie gminy Złotów.

 

8. Dopuszcza się możliwość przekazywania bezdomnych zwierząt bezpośrednio do adopcji osobom wyrażającym wolę sprawowania odpowiedzialnej opieki nad nimi.

 9. W przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo, gdy zachowuje się agresywnie mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki szczególne z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

 

 

Rozdział 4

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

 

§ 4. Zwierzęta wyłapywane i przekazywane do schroniska dla zwierząt zgodnie z zapisami rozdziału 3 „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, będą poddawane zabiegom sterylizacji albo kastracji na zasadach określonych w umowie zawartej z podmiotem prowadzącym schronisko.

 

 

Rozdział 5

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

 

§ 5. 1. Właściciel, który zamierza się pozbyć zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia mu opieki.

 

2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.

 

3. Gmina będzie prowadziła poszukiwania nowych właścicieli dla bezpańskich psów i wolno żyjących kotów poprzez:

a)      prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących możliwości adopcji bezpańskich psów i wolno żyjących kotów, w szczególności poprzez stronę internetową, tablice ogłoszeń, podjęcie działań edukacyjnych we współpracy z podmiotem prowadzącym schronisko w celu podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt,

b)      prowadzenie akcji zachęcających do zaopiekowania się bezpańskim psem lub wolno żyjącym kotem (głównie pokrywanie kosztów przygotowania do adopcji bezpańskich psów i wolno żyjących kotów, w szczególności zabiegów kastracji lub sterylizacji, odpchlenia, odrobaczenia, zakup karmy itp.),

c)      ewentualną współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest opieka nad zwierzętami w zakresie adopcji bezpańskich psów i wolno żyjących kotów.

d)     zobowiązanie w umowie prowadzącego schronisko do poszukiwania osób chętnych do zaopiekowania się zwierzętami.

 

 

Rozdział 6

Usypianie ślepych miotów

 

§ 6. 1. Gmina Złotów pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów bezpańskich psów i kotów.

 

2. Zabiegi uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 prowadzone będą przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Złotów posiada zawartą umowę na świadczenia usług w tym zakresie tj. przez lekarza weterynarii Pawła Mendyka lub przez prowadzących schronisko dla zwierząt.

 

3. Mioty bezpańskich psów i wolno żyjących kotów przeznaczonych do uśpienia będą doprowadzane do lecznicy dla zwierząt lub zabieg wykonywany będzie w miejscu aktualnego przebywania zwierząt, po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia na zabieg, wystawionego przez Gminę Złotów.

 

 

Rozdział 7

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

 

§ 7. 1. Gmina wskazuje Gospodarstwo Rolne Jan Sobecki w Skicu w celu zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich w sytuacjach opisanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

2. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Gmina Złotów zawrze stosowną umowę obejmującą pokrycie kosztów utrzymania przekazanych zwierząt gospodarskich.

 

 

 

Rozdział 8

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

 

§ 8. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt realizowane jej poprzez zawarcie umowy pomiędzy Gminą Złotów a Prywatną Praktyką Weterynaryjną, z siedziba Al. Piasta 11A, 77-400 Złotów, prowadzoną przez lekarza weterynarii Pawła Mendyka, tel. 608344073.

 

2. Podjęcie interwencji w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt następuje po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym funkcjonariuszowi Policji.

 

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe podjęcie interwencji przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Złotów zawarła umowę na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej              w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, dopuszcza się zlecenie podjęcia działania innym lekarzom weterynarii, na zasadach określonych w ust. 1.

 

4. Gmina zobowiązuje się po przyjęciu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” do pisemnego powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Policji o uprawnionym lekarzu weterynarii pełniącym całodobową opiekę weterynaryjną na terenie gminy oraz o wyznaczonej osobie odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za sprawy związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

 

 

 

Rozdział 9

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt

 

§ 9. 1. Gmina realizuje elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt, w szczególności psów przebywających w schronisku, na podstawie zawartej umowy z prowadzącym schronisko.

 

            2. Ewentualne akcje czipowania zwierząt, jako jedną z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, prowadzone będą po zapewnieniu na ten cel środków budżetowych.

 

 

Rozdział 10

Koszty realizacji programu

 

§ 10. 1. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizacją niniejszego programu określa uchwała Rady Gminy Złotów dotycząca budżetu gminy.

 

          2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, na zadania wskazane w w/w programie przeznaczono kwotę 129 000,00 złotych.

 

 opublikowano 2017-01-31

 

               


 

 

 

  Złotów, dnia 2016-01-29

OŚ.602.1.2016

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2016r.

 

 

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2016”

 

Na podstawie: - art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami)

Wójt Gminy Złotów

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotowie projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2016”.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi i wnioski należy składać do dnia 22 lutego 2016 r. (włącznie)elektronicznie na adres: zlotow@gminazlotow.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Złotów.

 

                                                                                                     

 


 

PROJEKT

  Załącznik do  Uchwały Nr ….16

   Rady Gminy Złotów

  z dnia 31 marca 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNIOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZŁOTÓW W ROKU 2016

 

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt

 

 

 

§ 1. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy pomiędzy Gminą Złotów a podmiotem prowadzącym schronisko. Gmina w roku 2016 posiada zawartą umowę z „Vet-Zoo-Serwis” z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na podstawie której psy przebywają w schronisku w Złotowie i Pile.

 

 

 

2. Szczegółowe zasady odławiania i umieszczania zwierząt w schroniskach określa § 3 „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

 

 

 

§ 2. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane będzie przez Gminę Złotów przy ewentualnej współpracy z organizacjami pozarządowymi w szczególności poprzez:

 

a)      zakup i wydawanie karmy,

 

b)      podejmowanie przez funkcjonariuszy Policji interwencji w sprawach wolno żyjących kotów,

 

c)      prowadzenie sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów.

 

 

 

2. Zakup i wydawanie karmy następować będzie po zgłoszeniu zapotrzebowania do Gminy, z wyszczególnieniem ilości i rodzaju karmy oraz do wysokości przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.

 

 

 

3. Dokarmianie kotów należy prowadzić w miejscach do tego wskazanych po uprzednim uzyskaniu zgody przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu od właścicieli lub zarządców nieruchomości, na których dokarmianie jest prowadzone.

 

 

 

4. Osoby dokarmiające wolno żyjące koty zobowiązane są do utrzymywania w czystości i porządku miejsc dokarmiania kotów.

 

 

 

5. Zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów wykonywane będą na terenie lecznicy dla zwierząt w Złotowie: Prywatna Praktyka Weterynaryjna, z siedzibą ul. Al. Piasta 11A, 77-400 Złotów prowadzonej przez lekarza weterynarii Pawła Mendyka, z którym Gmina Złotów posiada podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, do wysokości przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.

 

 

 

6. Wolno żyjące koty będą doprowadzane do lecznicy dla zwierząt po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia na zabieg, wystawionego przez Gminę Złotów.

 

 

 

 

 

Rozdział 3

 

Odławianie bezdomnych zwierząt

 

 

 

§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Złotów ma charakter stały i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb.

 

 

 

2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały.

 

 

 

3.Wymienione w § 1 ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane na zlecenie pracowników urzędu gminy, po uprzednim potwierdzeniu u sołtysa z terenu danego sołectwa, iż zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stwarzają zagrożenie dla dzikich zwierząt żyjących poza terenami zabudowanymi.

 

 

 

4.  Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmiot prowadzący schronisko lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone w obowiązujących przepisach, na podstawie stosownej umowy zawartej przez gminę.

 

 

 

5. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności wyłapywania w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa           i porządku publicznego.

 

 

 

6. Dopuszcza się wyłapywanie bezpańskich zwierząt przez pracowników Straży Pożarnej, Służby Leśnej, funkcjonariuszy Policji lub osoby fizyczne w sytuacjach szczególnych, mając na uwadze bezpieczeństwo oraz przetrzymanie zwierząt do czasu ich odbioru przez podmiot prowadzący schronisko lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą wyłapywania zwierząt.

 

 

 

7. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi na terenie gminy Złotów.

 

 

 

8. Dopuszcza się możliwość przekazywania bezdomnych zwierząt bezpośrednio do adopcji osobom wyrażającym wolę sprawowania odpowiedzialnej opieki nad nimi.

 

 9. W przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo, gdy zachowuje się agresywnie mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki szczególne z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

 

 

 

10. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia            w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

 

 

 

§ 4. Zwierzęta wyłapywane i przekazywane do schroniska dla zwierząt zgodnie z zapisami rozdziału 3 „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, będą poddawane zabiegom sterylizacji albo kastracji na zasadach określonych w umowie zawartej z podmiotem prowadzącym schronisko.

 

 

 

 

 

Rozdział 5

 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

 

 

 

§ 5. 1. Właściciel, który zamierza się pozbyć zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia mu opieki.

 

 

 

2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.

 

 

 

3. Gmina będzie prowadziła poszukiwania nowych właścicieli dla bezpańskich psów i wolno żyjących kotów poprzez:

 

a)      prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących możliwości adopcji bezpańskich psów i wolno żyjących kotów w szczególności poprzez stronę internetową,

 

b)      prowadzenie akcji zachęcających do zaopiekowania się bezpańskim psem lub wolno żyjącym kotem (głównie pokrywanie kosztów przygotowania do adopcji bezpańskich psów i wolno żyjących kotów, w szczególności zabiegów kastracji lub sterylizacji, odpchlenia, odrobaczenia, zakup karmy itp.),

 

c)      ewentualną współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest opieka nad zwierzętami w zakresie adopcji bezpańskich psów i wolno żyjących kotów.

 

d)     zobowiązanie w umowie prowadzącego schronisko do poszukiwania osób chętnych do zaopiekowania się zwierzętami.

 

 

 

 

 

Rozdział 6

 

Usypianie ślepych miotów

 

 

 

§ 6. 1. Gmina Złotów pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów bezpańskich psów i kotów.

 

 

 

2. Zabiegi uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 prowadzone będą przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Złotów posiada zawartą umowę na świadczenia usług w tym zakresie tj. przez lekarza weterynarii Pawła Mendyka lub przez prowadzących schronisko dla zwierząt.

 

 

 

3. Mioty bezpańskich psów i wolno żyjących kotów przeznaczonych do uśpienia będą doprowadzane do lecznicy dla zwierząt lub zabieg wykonywany będzie w miejscu aktualnego przebywania zwierząt, po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia na zabieg, wystawionego przez Gminę Złotów.

 

 

 

 

 

Rozdział 7

 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

 

 

 

§ 7. 1. Gmina wskazuje Gospodarstwo Rolne Jan Sobecki w Skicu w celu zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich w sytuacjach opisanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 

2. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Gmina Złotów zawrze stosowną umowę obejmującą pokrycie kosztów utrzymania przekazanych zwierząt gospodarskich.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 8

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

 

 

 

§ 8. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt realizowane jej poprzez zawarcie umowy pomiędzy Gminą Złotów a Prywatną Praktyką Weterynaryjną, z siedziba Al. Piasta 11A, 77-400 Złotów, prowadzoną przez lekarza weterynarii Pawła Mendyka.

 

 

 

2. Podjęcie interwencji w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt następuje po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym funkcjonariuszowi Policji.

 

 

 

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe podjęcie interwencji przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Złotów zawarła umowę na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, dopuszcza się zlecenie podjęcia działania innym lekarzom weterynarii, na zasadach określonych w ust. 1.

 

 

 

4. Gmina zobowiązuje się po przyjęciu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” do pisemnego powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Policji o uprawnionym lekarzu weterynarii pełniącym całodobową opiekę weterynaryjną na terenie gminy oraz o wyznaczonej osobie odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za sprawy związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 9

 

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt

 

 

 

§ 9. 1. Gmina realizuje elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt, w szczególności psów przebywających w schronisku, na podstawie zawartej umowy z prowadzącym schronisko.

 

 

 

            2. Ewentualne akcje czipowania zwierząt, jako jedną z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, prowadzone będą po zapewnieniu na ten cel środków budżetowych.

 

 

 

 

 

Rozdział 10

 

Koszty realizacji programu

 

 

 

§ 10. 1. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizacją niniejszego programu określa uchwała Rady Gminy Złotów dotycząca budżetu gminy.

 

 

 

          2. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, na zadania wskazane w w/w programie przeznaczono kwotę 143 000,00 złotych.

 

 

 


 

                                                                                                          Złotów, dnia 2015-01-30

OŚ.602.1.2015

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2015r.

 

 

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2015”

 

Na podstawie: 
- art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami)

Wójt Gminy Złotów

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotowie projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2015”.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi i wnioski należy składać do dnia 24 lutego 2015 r. (włącznie)elektronicznie na adres: zlotow@gminazlotow.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Złotów.

 

 

                                                                                                 -Wójt-

                                                                                                  /…/

                                                                                           - inż. Piotr Lach-

 

 

 


         Złotów, dnia 2014-03-03


OŚ.602.1.2014


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2014r.

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów
w 2014r.”

Na podstawie:
- art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późń. zm.),


Wójt Gminy Złotów


przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotowie projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2014r.”

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie poddanej konsultacjom.
Uwagi i wnioski należy składać do dnia 25 marca 2014 r. elektronicznie na adres: zlotow@gminazlotow.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie,
ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.
Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Złotów.

                                                                       -Wójt-
                                                                         /…/
                                                                - inż. Piotr Lach-

 

 

 


 

Złotów, dnia 2013-02-05

OŚ.602.4.2012

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o prowadzonej procedurze udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pn.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów na lata (2012) 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Złotów informuje o prowadzonej procedurze udziału społeczeństwa
w opracowaniu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów na lata (2012) 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”.
Z wyłożonym do wglądu projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów w pokoju nr 10, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od 700 do 1500 lub poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl zakładka „Ochrona Środowiska – Ogłoszenia, Obwieszczenia”.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do 27.02.2013r. elektronicznie na adres e-mail: zlotow@gminazlotow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, lub też ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpoznania.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złotów.

                                                Wójt Gminy Złotów
                                                 /-/ inż. Piotr Lach


 

opublikowano dn 06.02.2013

 


 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2013r.

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2013r.”

Na podstawie: - art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późń. zm.),

Wójt Gminy Złotów

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotowie i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2013r.”

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.
Uwagi i wnioski należy składać do dnia 26 lutego 2013 r. elektronicznie na adres: zlotow@gminazlotow.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.
Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Złotów.

 "PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNIOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZŁOTÓW"

opublikowano dn. 04.02.2013