IINFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

OŚ.604.3.1.2022                                                                                        Złotów, dnia 2022-01-11

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

         Informuję Państwa, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest spoczywają m.in. następujące obowiązki:

 - wykorzystujący wyroby zawierające azbest zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest w dwóch egzemplarzach, poprzez sporządzenie spisu z natury;

- jeden egzemplarz Informacji o wyrobach zawierających azbest należy przekazać właściwemu organowi ochrony środowiska. Właściwym organem ochrony środowiska:

1.     dla osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami jest Wójt Gminy Złotów (adres: ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów),

2.     dla osób prawnych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego (adres: Departament Środowiska,  Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań),

- drugi egzemplarz wymienionych Informacji … należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia drugiej Informacji ... ;

- instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usuniecie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi w terminie do dnia 31.12.2032 r.

 „Informację…” należy corocznie aktualizować w terminie do 31 stycznia każdego roku.

W związku z powyższym proszę o składanie kart informacyjnych do tut. Urzędu Gminy w Złotowie (karty do pobrania u Sołtysa lub w Urzędzie) w terminie do 31 stycznia 2022 r.

 

Informację zamieszczono w dniach 14.01.2022 r. – 28.01.2022 r.

  1. Urząd Gminy Złotów (tablica ogłoszeń)
  2. Sołectwa (tablice ogłoszeń)
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka ochrona środowiska - IINFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST).

 do pobrania druk informacja o wyrobach zawierających azbest

opublikowano  2022-01-14


 

Wciąż pozbywamy się azbestu

W raporcie, który opublikowany został w czerwcu ubiegłego roku Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 nie przynosi spodziewanych efektów. Przede wszystkim realizowany jest zbyt wolno. Zarzut ten poparto konkretnymi liczbami. Otóż NIK szacuje, że przy dotychczasowym tempie usuwania wyrobów zawierających azbest prace te będą trwały w Polsce jeszcze przez niemal 200 lat, do tej pory bowiem (od 2003 roku, a więc od czasu, gdy Program wszedł w życie) usunięto zaledwie 6,6 % z nich.

Trzeba zaznaczyć, że we wskazanych obliczeniach uwzględniono jedynie ilości azbestu wprowadzone do Bazy Azbestowej, która – jak wykazała  kontrola NIK – nie jest pełna i wymaga urealnienia.

W powiecie złotowskim Program Oczyszczania Kraju z Azbestu z powodzeniem funkcjonuje od 2012 roku. Koordynuje go starostwo powiatowe, partnerami w realizacji są natomiast wszystkie gminy powiatu, a więc Krajenka, Tarnówka, Lipka, Zakrzewo, Okonek, Jastrowie, Złotów i miasto Złotów, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2016 na realizację programu przekazał on 100 tysięcy złotych. Powiat złotowski zabezpieczył 76 tysięcy złotych, a każda z gmin po 5 tysięcy złotych.

W ramach wspomnianych środków na terenie powiatu łącznie udało się unieszkodliwić niemal 509 ton azbestu. Najwięcej, tj. blisko 110 ton, w gminie Złotów. Prawie 88 ton płyt popularnie zwanych eternitem znikło z krajobrazu gminy Krajenka. 87 ton unieszkodliwiono w gminie Zakrzewo, powyżej 62 ton w gminie Tarnówka, ponad 52 tony w gminie mieście Złotów, po prawie 41 ton w gminach Lipka i Okonek, a najmniej, ponad 27 ton – w gminie Jastrowie.

Liderem w usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest wśród gmin powiatu złotowskiego, nie tylko w ubiegłym roku, jest gmina Złotów. W ciągu ostatnich pięciu lat z jej terenu udało się usunąć ponad 637 ton tego materiału.

W tym samym okresie w gminie Krajenka unieszkodliwiono prawie 310 ton, w gminie Zakrzewo – ponad 284 tony, w gminie Lipka – blisko 245 ton, w gminie Okonek – niemal 234 tony, w gminie Jastrowie – ponad 177 ton, w gminie Tarnówka – blisko 164 tony, a w gminie mieście Złotów – powyżej 159 ton.

Z krajobrazu powiatu, z dachów budynków mieszkalnych, gospodarskich i inwentarskich od 2012 roku łącznie znikło ponad 2 tysiące 200 ton wyrobów zawierających azbest.

- W pierwszym roku realizacji programu w skali powiatu łącznie usunięto ponad 300 ton wyrobów zawierających azbest (wartość wykonanych prac osiągnęła poziom ponad 150 tysięcy złotych), w 2013 roku – ponad 402 tony (ok. 170 tysięcy złotych), w 2014 – 425 ton (niemal 160 tysięcy złotych), a w 2015 – 570 ton (niespełna 120 tysięcy złotych) – obrazuje Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Bronisław Kalas.

Co dalej?

W bieżącym roku na Złotowszczyźnie program będzie kontynuowany. WFOŚiGW zaakceptował wniosek powiatu o zabezpieczenie środków na ten cel, kwoty wsparcia jednak jeszcze nie znamy.

Wiadomo natomiast, że wnioski na demontaż i utylizację bądź wyłącznie utylizację azbestu, podobnie jak wcześniej, będą przyjmowane w starostwie powiatowym, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa od początku maja do końca czerwca 2017 roku.

 

 


 

Zarząd Powiatu Złotowskiego

ogłasza

           w dniach od 2 maja do 30 czerwca 2014r. nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w roku 2014 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Złotowskiego oraz budżetów gmin Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów (gmina wiejska) i Miasto Złotów.

      Przedmiotem dotacji jest demontaż, transport i unieszkodliwienie lub odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego.

     Likwidację wyrobów zawierających azbest organizuje Powiat Złotowski, który wybiera wykonawcę prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem lub odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w drodze przetargu publicznego.


     Dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest udziela się na pisemny wniosek złożony w Starostwie Powiatowym w Złotowie, zgodnie z formularzem dostępnym w urzędach gmin, w starostwie oraz na stronie www.bip.zlotow-powiat.pl
(zakładka AZBEST – INFORMACJA O DOTACJACH)
wraz z wymaganymi załącznikami.


     Dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia lub odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych przyznawana jest w wysokości 100% całościowych kosztów tych działań, nie obejmuje jednak kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

      Warunkiem przyznania dofinansowania będzie, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na budowę od Starosty Złotowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

     Złożone wnioski będą realizowane do wysokości posiadanych środków.
O przyznaniu jak, i odmowie udzielenia dotacji wnioskodawca zostanie poinformowany niezwłocznie na piśmie.


Więcej informacji pod nr tel. (67) 263 59 26 (p. Adam Klaryński)
lub (67) 263 59 18 (p. Agnieszka Lech)


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

         Informuję Państwa, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest spoczywają m.in. następujące obowiązki:

 

- wykorzystujący wyroby zawierające azbest zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest w dwóch egzemplarzach, poprzez sporządzenie spisu z natury;

- jeden egzemplarz Informacji o wyrobach zawierających azbest należy przekazać właściwemu organowi ochrony środowiska. Właściwym organem ochrony środowiska:

1.     dla osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami jest Wójt Gminy Złotów (adres: ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów),

2.     dla osób prawnych jest Marszałek Województwa Wielkopolska, (adres: Departament Środowiska,  Plac Wolności 18, 61-739 Poznań),

- drugi egzemplarz wymienionych Informacji … należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia drugiej Informacji ... ;

- instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usuniecie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę w bezazbestowe w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi w terminie do dnia 31.12.2032 r.

 

„Informację…” należy corocznie aktualizować w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 

W związku z powyższym prosimy do wypełnienia i składania kart informacyjnych do tut. Urzędu (karty do pobrania u Sołtysa lub w Urzędzie) w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 

Ponadto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek przeprowadzania kontroli stanu wyrobów zawierających azbest i sporządzenia "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". Jeden egzemplarz oceny należy złożyć do właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty jej sporządzenia, a drugi przechowywać łącznie z pozostałą dokumentacją.

„Ocena” obejmuje wskazanie sposobu zastosowania azbestu, ustalenie rodzaju azbestu, ocenę struktury powierzchni i stanu zewnętrznego wyrobu, sposobu wykorzystania pomieszczenia i ocenę możliwości uszkodzenia powierzchni wyrobu w wyniku oddziaływań atmosferycznych lub mechanicznych oraz usytuowanie wyrobu.

 

W zależności od ilości punktów uzyskanych w „Ocenie” podejmowana jest decyzja 
o konieczności natychmiastowego podjęcia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest albo prac naprawczych lub możliwości odłożenia ich w czasie.

 

W rozporządzeniu określono szczegółowo warunki prowadzenia robót m.in. konieczność izolowania strefy prac przez stosowanie osłon chroniących przed przenikaniem azbestu do środowiska, oznakowanie, warunki składowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

 

Wykonawca robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest ma obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej na wykonywanie tego typu prac remontowych.

 

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

 

 

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się  wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku  poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka), jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

 

Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 
w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się włókna azbestu prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego:

  • pylicy azbestowej (azbestozy),
  • łagodnych zmian opłucnowych,
  • raka płuc,
  • międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej.