GOSPODARKA ODPADAMI

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która wprowadza znaczące zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu, który w szczególności polega na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.


Gminy: Miasto Złotów, Łobżenica, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo oraz Złotów, tworzące Związek Gmin Krajny, postanowiły o wspólnym wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w ramach Związku Gmin Krajny, z siedzibą ul. Al. Piasta 1, 77-400 Złotów.

Główne powody podjęcia współpracy to przede wszystkim ujednolicenie i usprawnienie zasad i sposobu funkcjonowania nowych rozwiązań oraz niższe koszty wprowadzenia systemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku.

Podstawowe informacje dotyczące nowego systemu odnajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.naszesmieci.pl) oraz na stronie: BIP Związku Gmin Krajny:
http://zgkrajna.poznan.ibip.pl/public/?id=170429

Natomiast dane na temat punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz informacje o osiągniętych poziomach recyklingu dostępne są na stronie Związku Gmin Krajny:

http://zgk.zlotow.pl/


Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz miejscach zagospodarowania odpadów

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu przez Związek Gmin Krajny na „odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizację i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotowie oraz organizację mobilnych zbiórek odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny.” podmiotem prowadzącym tę działalność jest:

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów.

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania sytemu zbiórki odpadów, w tym harmonogramy odbioru znajdą Państwo na stronie

http://www.mzuk-zlotow.pl/


Rejestr działalności regulowanej

Z dniem ogłoszenia (22.04.2013 r.) w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zmiany Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie stał się on podmiotem, któremu gminy - członkowie Związku (w tym Gmina Złotów) przekazały prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, m.in. również prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym uzyskanie wpisu do rejestru należy dokonywać w powyższym Związku.

Odpady komunalne odbierane przez uprawnionego przedsiębiorcę zagospodarowywane są w miejscach zgodnych z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów - miejsce bezpłatnego przyjmowania odpadów: ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów, tel. (67)2633011,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest także w ramach mobilnej zbiórki odpadów prowadzonej przez MZUK Sp. z o.o. w wyznaczonych terminach cztery razy w roku (szczegółowe informacje na stronie MZUK).

Ponadto informujemy, że zgodnie z art.28 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym „Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do zapewnienia zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych” (czyli sprzedający odbiera sprzęt zużyty za sprzęt zakupiony).