2.OFERTA PRACY KOORDYNATOR ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRZNEJ

Złotów, dnia 01.09.2021 r.

ORK.210.2.2021                                                                  

OFERTA PRACY

KOORDYNATOR ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRZNEJ

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na stanowisko koordynatora świetlicy socjoterapeutycznej

1.         Warunki zatrudnienia:

a)         miejsce pracy: świetlica w Szkole Podstawowej w Górznej,

b)        forma zatrudnienia: umowa zlecenie,

c)        wymiar zatrudnienia: 40 godzin miesięcznie,

d)        praca w godzinach: od 12.30 do 15.15 (w wybrane dni),

e)         wysokość wynagrodzenia: 1 350,00 zł brutto

f)         proponowany termin rozpoczęcia pracy: 13.09.2021 r.

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie: pedagogiczne, mile widziana socjoterapia lub resocjalizacja.
 • Niekaralność.
 • Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

b) dodatkowe:

 • Wysoka kultura osobista.
 • Rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 • Umiejętność pracy z dziećmi.

 3. Zakres zadań:

a) organizowanie dzieciom czasu wolnego oraz sprawowanie nad nimi opieki podczas zajęć prowadzonych w świetlicy,

b) korygowanie zaburzonych zachowań wśród dzieci oraz wspieranie ich rozwoju,

c) pomoc w nauce,

d) stała współpraca z rodzicami/ opiekunami dzieci,

e) rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,

f) prowadzenie dziennika zajęć,

g) dożywianie dzieci.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • kopię dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był karany,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7 77 – 400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „Dotyczy oferty pracy na stanowisko koordynatora świetlicy socjoterapeutycznej” w terminie do dnia 10.09.2021 roku. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o stanowisko. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów. O ewentualnym terminie i miejscu  rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zlotów (http://www.bip.gminazlotow.pl/)

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Złotów

                                                                                                                           Piotr Lach

Kliknij: Dokumenty do pobrania

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów siedziba: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / przez okres wyznaczony przez Administratora.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie 

 

opublikowano 2021-09-01 


 

 

                                                           Złotów, dnia 21.09.2021 r.

ORK.210.2.2021

 

INFORMACJA

dot. oferty pracy na stanowisko koordynatora świetlicy socjoterapeutycznej
w Szkole Podstawowej w Górznej

 

 

            Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko tj. koordynator świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej w Górznej została wybrana Pani Hanna Szczepaniak zam. Kujanki.

 

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy Złotów

                                                                                                                                         Piotr Lach

opublikowano 2021-09-23