1. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - POMOC ADMINISTRACYJNA DS. BUDOWNICTWA

   Złotów, dnia 01.07.2021 r.

ORK.2110.1.2021

 

 

I N F O R MA C J A

o wyniku naboru na stanowisko pomoc administracyjna ds. budownictwa

 

 

         Wójt Gminy Złotów informuje, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Beata Kołodziej zam. Złotów

                                                                                                                  Pweł Michalski             

                                                                                                          Z-ca Wójta Gminy Złotów

opublikowano 2021-07-12

 

                                                                                                          Złotów, dnia 11.06.2021 r.

ORK.210.1.2021

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

- POMOC ADMINISTRACYJNA DS. BUDOWNICTWA

 

   1. Nazwa jednostki: Urząd Gminy Złotów

   2. Nazwa stanowiska: pomoc administracyjna

   3. Termin składania dokumentów: 21.06.2021 r.

   4. Ilość etatów: 1 etat

   5. Rodzaj umowy: umowa o pracę

   6. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar

   7. Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów

   8. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2021 r.

   9. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

a) wykształcenie wyższe, mile widziany kierunek budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne lub pokrewne,

b) obywatelstwo polskie,

c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,

f) dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

g) nieposzlakowana opinia,

h) znajomość regulacji prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi na danym stanowisku,

 

   10. Wymagania dodatkowe:

         a) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

         b) umiejętność pracy w zespole,

         c) umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

         d) rzetelność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i komunikatywność,

         e) wysoka kultura osobista,

         f) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

         g) odporność na stres,

         h) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,

 

11. Zakres zadań na stanowisku m.in.:

 1. Pomoc w  przyjmowaniu wniosków od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 2. Pomoc w przeprowadzaniu procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy włącznie z zawiadamianiem stron, prowadzeniem uzgodnień i przygotowywaniem decyzji, wyjaśnień i zmian do decyzji.
 3. Pomoc w przeprowadzaniu procedury wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego włącznie z zawiadamianiem stron, prowadzeniem uzgodnień i przygotowywaniem decyzji.
 4. Rejestrowanie przyjmowanych wniosków od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 5. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 6. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydawanych przez inne organy administracyjne.
 7. Pomoc w  przeprowadzaniu procedury wymaganych prawem decyzji środowiskowych.
 8. Pomoc w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu pozyskiwania pomocowych środków finansowych z programów unijnych i krajowych.

 

12. Informacja o warunkach pracy:                 

a) budynek administracyjny w części piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze,

b) pełny wymiar czasu pracy (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),
c) praca jednozmianowa w systemie czasu pracy od godz. 700 do godz. 1500,
d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
e) wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem wynagradzania
f) narzędzia pracy: komputer, drukarka i sprzęt biurowy,
g) bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentem.

13. Wymagane dokumenty:

a) CV – życiorys (podać kontaktowy numer telefonu),
b) kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
c) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) oświadczenie o niekaralności,
f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność,
g)  zgoda kandydata ubiegającego się o pracę w Urzędzie Gminy Złotów na przetwarzanie danych osobowych,
h) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru kandydatów na wolne stanowisko

14. Informacje dodatkowe:        

 

 1. W/w dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane, sporządzone w języku polskim,  kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
  i własnoręcznie podpisane.
 2. Wymagany komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77–400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna ds. budownictwa” w terminie do dnia 21.06.2021 r. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o w/w stanowisko. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 3. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie
  i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia, pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów w ciągu 3 miesięcy od dnia upublicznienia informacji
  o wyniku naboru na stronie www.bip.gminazlotow.pl zostaną zniszczone po upływie w/w okresu.
 6. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Paweł Michalski Zastępca  Wójta Gminy tel. (67) 263-53-06 wew. 111
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazlotow.pl).

 

 

 

Wójt Gminy Złotów

        Piotr Lach

 

Dokumenty do pobrania

opublikowano 2021-06-11