KONSULTACJE SPOŁECZNE - NADANIE NAZW ULICOM

Zmiana adresu i nadanych numerów porządkowych nieruchomości w miejscowości Dzierzążenko w związku z nadaniem nazw ulic

Zawiadamiamy, iż na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz uchwał nr XXXV.264.2021, XXXV.265.2021 i XXXV.266.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzierzążenko, obręb 0051, zostały nadane nazwy ulic obejmujące działki ewidencyjne o nr:

72/27  - ulica Lawendowa

38 - ulica Nad Stawem

70/1 i 70/2 - ulica Wiatrakowa

80 - ulica Zielone Łany

76 - ulica Makowa

w części działka 138/1 - ulica Rolna

312/2, w części działki 138/1 i 321 - ulica Gajowa

138/3 - ulica Widokowa

w części działka 321 - ulica Zielna

225 - ulica Walizerska

W związku z powyższym zmianie ulegnie adres i nadane numery porządkowe. W najbliższym czasie zostaną wysłane zawiadomienia o zmianie nr porządkowego.

W wyniku wprowadzonych zmian właściciele nieruchomości zabudowanej będą mieli obowiązek wymiany i umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu (w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości) tabliczki z nowym numerem porządkowym i nazwą ulicy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu nowego numeru.

Zmiana numeru porządkowego budynku mieszkalnego spowoduje zmianę adresu osób zameldowanych pod danym adresem. Zmiana w rejestrach ewidencji ludności Gminy Złotów dokonane zostaną z urzędu.

W związku ze zmianą danych adresowych nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego i prawa jazdy, należy wymienić dowód rejestracyjny.

Urząd Gminy Złotów powiadomi o zmianie numerów porządkowych - Urząd Statystyczny w Pile, Urząd Skarbowy w Złotowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Złotowie, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Złotowie, Urząd Pocztowy w Złotowie, Starostwo Powiatowe w Złotowie, Komendę Powiatową Policji w Złotowie, Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Szpital Powiatowy w Złotowie.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć w Urzędzie Gminy Złotów wniosek CEIDG-1. Wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego. 

Instytucje takie jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym numerze porządkowym, należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotów stosowny wniosek. Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, pokój  nr 12, tel. 67-263-53-05 wew. 123.

 opublikowano 2021-10-21

 

ZARZĄDZENIE NR 69.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 66.2021 r. Wójta Gminy Złotów z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Dzierzążenko

ZARZĄDZENIE NR 68.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Międzybłocie

ZARZĄDZENIE NR 67.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Blękwit

opublikowano 2021-07-02

ZARZĄDZENIE NR 66.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Dzierzążenko

Ankieta konsultacyjna dotycząca nadania nazw ulicomw miejscowości Dzierzążenko