Petycja w sprawie wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. budowa budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w Nowym D

Procedura rozpatrywania petycji

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2018 r., poz. 870)
 
Przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”

Adresatem petycji mogą być wszystkie organy władzy publicznej, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej.
 
Petycja może być złożona w interesie:

  • publicznym;

  • podmiotu wnoszącego petycję;

  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 
Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli petycję wnosi grupa podmiotów,  należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą  wspomnianą grupę;

  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów);

  • oznaczenie adresata petycji;

  • wskazanie przedmiotu petycji.

 
Ponadto może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w imieniu którego jest składana.


Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
W formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję w przypadku osób fizycznych lub przez osobę reprezentującą w przypadku innych podmiotów i grup podmiotów.
Składana zaś za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.


Sposób rozpatrzenia wniosku: petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Wykaz złożonych petycji

Numer petycji

Data złożenia

Rodzaj petycji

Podmiot wnoszący

Petycja składana w imieniu: (wymienione osoby wyraziły zgodę na ujawnienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska)

Treść petycji

Termin rozpatrzenia

1/2019

24.04.2019

Petycja w sprawie wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej możliwej obsady inwentarza 1920 sztuk (268,80 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 10/20, 10/21, obręb Nowy Dwór, gmina Złotów, powiat złotowski”.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, ul. W. Witosa 26/5, 64-920 Piła

Paweł Goszczyński

Agnieszka Gryta

Rafał Gryta

Artur Malczewski

Agnieszka Mostył

Iwona Szymańska

Aleksandra Orzeł

Grzegorz Dydacki

Barbara Dydacka

Andrzej Tesmer

Anna Tesmer

Karol Pająk

Marta Pająk

Michał Wilk

Marcin Wilk

Renata Wilk

Łukasz Malinowski

Daria Wilk

Dawid Panek

Angelika Kempa

Krystian Kempa

Weronika Cyturus

Urszula Manysiak

Tadeusz Manysiak

Monika Cyturus

Jacek Cyturus

Mieczysław Gadecki

Maria Gadecka

Jolanta Jamnik

Erika Starościak

Michał Jost

Zofia Ulko

Jan Jurkiewicz

Elzbieta Jurkiewicz

Anita Ringwelska

Gabriela Kleparska

Mateusz Gapa

Paula Gapa

Jan Waliszewki

Małgorzata Stanek

Jacek Zieliński

Karolina Kołodziej

Lucyna Kołodziej

Halina Block

Maciej Woźniak

Henryk Wielicki

Barbara Wielicka

Krzysztof Bindek

Marta Bindek

Tomasz Leniec

Robert Chojnacki

Sabina Jarska

Sylwia Chojnacka

Dawid Jarski

Przedsiębiorstwo Handlowe „Jelmas”

Teresa Jarska

Zygfryd Jarski

Beata Kotlińska

Celina Kotlińska

Klaudia Kotlińska

Janusz Kotliński

Kewin Kotliński

Marek Jarski

pismo przewodnie.

treść petycji.

Do 3 miesięcy od daty złożenia

Odpowiedź na wniesioną petycję w sprawie wydania odmownej decyzji