INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ GMINĘ ZŁOTÓW

 

INFORMACJA

O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ GMINĘ ZŁOTÓW

 

                Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);

 5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

         Gmina Złotów realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:

1. Wykorzystywanie odnawialnych źródła energii - instalacje solarne i pompy ciepła:

a) montaż 219 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,95 MWp na obiektach prywatnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Złotów;

 

b) montaż 85 szt. instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 0,38 MW na obiektach prywatnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Złotów;

c) montaż  lamp solarnych przy drogach gminnych w miejscowościach: Franciszkowo, Święta, Górzna, Płosków, Pieczynek, Józefowo, Wąsosz, Radawnica i Grodno;

d) montaż pomp cieplnych w salach wiejskich w miejscowościach Klukowo, Kamień i Międzybłocie,

2. Dokonywanie zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji:

a) rozbudowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego typu LED na terenie gminy Złotów.

3. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych i termomodernizacyjnych:

a) docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach należących do gminy,

b) wymiana kotłów c.o. w salach wiejskich, z opalanych węglem na kotły opalane biomasą.