Zrealizowane projekty

Operacja pn. „Budowa Świetlicy wielskiej w miejscowości Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu” mająca na celu poprawę jakości życia na terenie wsi Stawnica, poprzez budowę świetlicy wiejskiej, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

opublikowano 2020-03-09

 

 

Projekty zrealizowane przez Gminę Złotów ze środków zewnętrznych

(środki przedakcesyjne i okres programowania 2007-2013)

Lp.

Nazwa projektu

Opis projektu

Okres realizacji

Budżet projektu

1

Program przedakcesyjny SAPARD

Budowa Sieci wodociągowej z przyłączami Święta-Wąsosz oraz rozbudowa hydroforni "Święta"-etap I, II, III,

 

Budowa sieci wodociągowej o śr. 110 mm PCV, dł. 3,52 km, 2 przyłącza wodociągowe dł. 0,58 km. Stacja uzdatniania wody, dwustopniowa Q=72m3/h, stalowy zbiornik wyrównawczy V=100m3.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

 

2004

Projekt o wartości 293 089,45 zł, kwota dofinansowania to 219 817,08 zł.

2

Program przedakcesyjny SAPARD

 

"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Płosków-Międzybłocie- etap II.

Budowa sieci wodociągowej o śr. 90 mm PCV, dł. 0,066 km, o śr 110 mm PCV, dł. 4,85 km, 34 przyłącza wodociągowe dł.1,349 km.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

 

2004

Projekt o wartości 184 426,59 zł, kwota dofinansowania to 138 319,94 zł.

3

Program przedakcesyjny SAPARD

 

"Budowa kanalizacji we wsi Górzna"- etap II i III

Kolektory grawitacyjne PCV o śr. 200 mm, dł. 2,637 km, rurociąg tłoczny PE śr. 90mm, dł. 0,587 km, 69 szt. przyłączy kanalizacyjnych, o dł. 1,61 km, przepompownia ścieków.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

 

2004

Wartość projektu to 426 780,71 zł, kwota dofinansowania to 320 085,54 zł.

4

Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

"Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sławianowo".

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sławianowo, w pasie drogi na odcinku 508 m od budynku szkoły, w kierunku centrum wsi. Nawierzchnia wykonana z betonowej kostki "POLBRUK" o gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm, podbudowa chodnika z mieszanki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Na wjazdach na posesje - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Zamknięcie chodnika od poboczy obrzeżem chodnikowym 6x20x75, a na wjazdach opornikiem betonowym 12x25x100 układanych na ławie betonowej z betonu B15.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

 

2006

Projekt o wartości 154.648,82 zł, kwota dofinansowania to 107 874,00 zł.

5

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – program rządowy

„Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radawnicy”.

Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne  o nawierzchni z trawy  syntetycznej  o wymiarach 44,0mx24,0m. Powierzchnia całkowita 1056 m2.  Projekt zrealizowany i rozliczony.

 

2006

koszt przedsięwzięcia 266 748, 50 zł. Kwota dofinansowania 50%-133 374,25 zł.

6

Moje Boisko – Orlik 2012

„Budowa boiska w m. Blękwit”

 

Kwota dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 74/DS./Wa/”ORLIK”/09 z dnia 10.02.2009r.) – 333 tys. zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki (umowa Nr 1959/1653/ORL/AZ/09 z dnia 05.10.2009r.) – 333 tys. zł.Projekt zrealizowany i rozliczony.

2009

Koszt przedsięwzięcia ok.  1.000 000,00 zł.

7

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

„Pomoc potrzebującym aktywną formą integracji społecznej”

Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu było przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C i C+E  dla 8 członków OSP, oraz przeprowadzenie kursu na konserwatora sprzętu ratowniczego.

Projekt zrealizowany i rozliczony

2009

Kwota dofinansowania
49. 989,48 zł.

8

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. „Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi”

Budowa budynku sali wiejskiej w Krzywej Wsi. Budynek parterowy z dachem dwuspadowym. W budynku znajdują się pomieszczenia pełniące funkcję budynku użyteczności publicznej w parterze. Cały budynek składa się z następujących powierzchni:  części podstawowej zawierającej Salę balową na 48 miejsc siedzących, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze oraz wiatrołap. Wykonano również zagospodarowanie terenu wokół Sali – utwardzenie terenu z kostki betonowej przy budynku, budowa około 20 miejsc parkingowych. Wyposażono salę w stoły i krzesła do Sali balowej ponadto stół bilardowy, stół do tenisa stołowego, sprzęt nagłaśniający. Pomieszczenie kuchenne wyposażono w meble oraz sprzęt kuchenny, a także niezbędne naczynia do gotowania pieczenia i zestawy naczyń. W skład pozostałego wyposażenia  wchodzić będą wieszaki i ławki do szatni.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2009-2010

Koszt całkowity przedsięwzięcia 518 561,63 zł., w tym kwalifikowany 425 050,51 zł. Kwota dofinansowania 75%- 318 787,88 zł.

9

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki”.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kaczochy, Bielawa, Grodno, Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w miejscowości Kleszczyna, gm. Złotów”

Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach o wydajności Q= 300m3/d. technologia oczyszczania ścieków oparta na o proces nieobciążonego  osadu czynnego pracującego wg metody porcjowej ścieków SBR.

Lokalne mechaniczno biologiczne oczyszczalnie ścieków w Bielawie, Grodnie i Grudnej zaprojektowano w technologii złoża zraszanego z recyrkulacja OZO 80. W m. Grudna o przepustowości Qdśr = 9,6 m3/d. W Bielawie Qdśr = 12 m3/d. W Grodnie Qdśr = 12 m3/d.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV-200 o dł. L=3142mb do których podłączonych zostanie 53 zagrody rur PCV-160o dł. L=460mb  i sieci wodociągowej z rur PEHD PE110/10 o dł. L=5656mb, do której podłączonych zostanie 64 zagrody poprzez przyłącza PE-32 o dł. L=1559mb.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2010

Koszt całkowity przedsięwzięcia 6 090 071,63 zł. Kwota dofinansowania 3.456 308,00 zł.

 

10

Wielkopolska Odnowa Wsi -konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

„Kompleks zabawowo – rekreacyjny w Rudnej.”

Przyznana nagroda dla sołectwa Rudna w konkursie w 2009r.

Budowa placu zabaw, wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu. Umowa z dnia 29.12.2009r. Projekt w trakcie realizacji.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2010

Całkowity koszt 69 435,78 zł.

Dotacja i nagroda:

Ok. 48 500,00 zł.

11

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Schemat II – Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich, Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego”

„Przebudowa drogi gminnej Nowy-Dwór – Górzna -  północnej obwodnicy miasta Złotowa”

 

Przebudowa drogi na trasie Nowy-Dwór – Górzna na długości 5 0645 km  Poszerzenie jezdni na łukach poziomych do 5,0 m wykonanie utwardzonych poboczy na całej długości. Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

 

2010

Całkowity koszt: 3 509 598,48 zł.

Kwota dofinansowania:

1 754 799,24 zł.

 

 

 

 

12

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Projekt” Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze woj. wlkp poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap II”

Zakup samochodu dla OSP w Radawnicy

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

 

2010

Całkowity koszt:  687 850,00

Kwota dofinansowania: 441 599,70 zł.

13

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OS 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”

„Środowiskowy Obiekt sportowy bazą do rozwoju  aktywności społecznej i sportowo – rekreacyjnej” w Górznej”

Roboty budowlane związane z rozbudowa i zmianą sposobu użytkowania magazynu zboża na środowiskowy obiekt kulturalno – sportowy.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

 

2011

Całkowity koszt: 791 780 ,00 zł.

Kwota dofinansowania 482 792,68 zł.

14

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

 

„Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”

Budowa budynku Sali wiejskiej na dz. 138 i 342/2 w Kamieniu. Budynek wykonany w tradycyjnej technologii, murowany, wolnostojący dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. W budynku wykonano pomieszczenia pełniące funkcję budynku użyteczności publicznej w parterze. Budynek o wymiarach 10,00m x 21,00 m, powierzchnia użytkowa całości obiektu ok. 230m3. W skład budynku wchodzą na parterze: sala wiejska wielofunkcyjna, sala mniejsza, węzeł higieniczno-sanitarny z przeznaczeniem także dla osób niepełnosprawnych, wiatrołap-szatnia, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, oraz korytarz; poddasze: dwa pomieszczenia gospodarcze. Zagospodarowanie terenu: chodnik, parking utwardzony, plac zabaw.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

 

Całkowity koszt: 833 011,01 zł.

Kwota dofinansowania 500 000,00 zł.

15

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

 „Budowa Sali wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”

Budowa budynku Sali wiejskiej na dz. 24/7, 24/6, 24/10 w Klukowie. Budynek wykonany w tradycyjnej technologii, murowany, wolnostojący dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. W budynku wykonano pomieszczenia pełniące funkcję budynku użyteczności publicznej w parterze. Budynek o wymiarach 10,00m x 21,00 m, powierzchnia użytkowa całości obiektu ok. 230m3. W skład budynku wchodzą na parterze: sala wiejska wielofunkcyjna, sala mniejsza, węzeł higieniczno-sanitarny z przeznaczeniem także dla osób niepełnosprawnych, wiatrołap-szatnia, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, oraz korytarz; poddasze: dwa pomieszczenia gospodarcze. Zagospodarowanie terenu: chodnik, parking utwardzony, plac zabaw.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2011

Całkowity koszt: 827 0241,41 zł.

Kwota dofinansowania 500 000,00 zł.

16

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

 

 „Środowiskowy obiekt sportowy w Kleszczynie”

Budowa Sali Środowiskowo sportowej z zapleczem higieniczno sanitarnym na dz. 293 w Kleszczynie, zlokalizowanego w sąsiedztwie Szkoły podstawowej. Budowa parterowa z osobnym wejściem. Sala sportowa o wymiarach areny 17m x 30m z całą niezbędną infrastrukturą: 2 kompleksy szatniowo-sanitarne, pokoje trenera z zapleczem i pomieszczenie gospodarcze.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2012

Całkowity koszt: 2 289 708,52 zł.

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

„Nowiny od nowa”

Budowa placu zabaw, utrzymanie ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny Złotów, oraz remont szatni sportowej przy boisku do piłki nożnej

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2012-2013

Całkowity koszt: 98 639,00 zł.

Kwota dofinansowania: 66 106,00 zł.

17

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OS 4 Leader, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów

„Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez termomodernizację Sali wiejskiej w Bługowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

 

Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Bługowie na dz. 230/6 - ocieplenie ścian zewn. budynku, wykonanie zewn. tynków, wymiana parapetów, rur spustowych rynien oraz obróbek blacharskich

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2012

Całkowity koszt: 40 566,80 zł.

Kwota dofinansowania: 23 243,23 zł.

18

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OS 4 Leader, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów

 

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont Świetlicy wiejskiej w Buntowie”

 

Budynek świetlicy pełniący niegdyś funkcję szkoły figuruje w ewidencji zabytków, zlokalizowany jest na dz. 60/1 w Buntowie. W ramach zadania wykonano: wymianę elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę elementów drewnianych wraz z impregnacją i malowaniem oraz wymianę konstrukcji dachowej wraz z uzupełnieniem pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2011-2012

Całkowity  koszt: 57 054,40 zł,

Kwota dofinansowania 25 000,00 zł.

19

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OS 4 Leader, Działanie 413„Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów

 „Promocja sportu i rekreacji w Sławianowie”

Remont połączony z modernizacją 2 obiektów rekreacyjno – sportowych –szatni sportowych, a w szczególności wymiana pokryć dachowych obu budynków oraz roboty remontowo-malarskie pomieszczeń jednego z budynków.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2011-2012

Koszt całkowity przedsięwzięcia 38 334,69 zł.

Kwota pomocy –21 997,81 zł.

20

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OS 4 Leader, Działanie 413„Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów

„Centrum aktywizacjispołeczności wsi Rudna”

Remont połączony z modernizacją budynku Sali wiejskiej w Rudnej polegający na modernizacji instalacji CO (wymiana kotła CO, wymiana rurarzu, grzejników, zasobnika CWU); modernizacja instalacji wodociągowej, modernizacja stolarki (wymiana ościeżnic, skrzydeł, malowanie tynków wewnętrznych); wymiana posadzki, malowanie tynków wewnętrznych gładkich.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2011-2012

Koszt całkowity przedsięwzięcia 49 427, 41 zł.,

Kwota pomocy –19 009,42 zł.

21

PO KL ” Indywidualizacja nauczania w klasach  I-III”

Realizacja zadań pozalekcyjnych dodatkowych dla uczniów klas I-III.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2012

Całkowity koszt:  216 421,00 zł.

Kwota dofinansowania: 216 421,00 zł.

22

Pięknieje wielkopolska Wieś –konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

„Promenada widokowa z elementami drzewoterapii”

Stworzenie miejsca wypoczynku dla miejscowej ludności, poprzez budowę ścieżki, elementów małej architektury tablic informacyjnych i nasadzenie odpowiedniej kompozycji drzew.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2012

Planowany koszt  całkowity 73 000,00 zł.

Kwota dofinansowania 45 000,00 zł.

23

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

„Remont zaplecza szatniowego przy zespole boisk sportowych w Zalesiu”

Wymiana rynien dachowych półokrągłych  i rur spustowych, impregnacja  i wykonanie tynków mineralnych ścian płaskich zewnętrznych. Wewnątrz budynku wykonano odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i elementach ścian, wykonano tynki uzupełniające na murach, na stykach ścian z ościeżnicami, opaskami, listwami o cokołami podłogowymi oraz tynki wewnętrzne zwykłe wraz z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi ścian i sufitów. Naprawiono posadzkę cementową. Wymieniono stolarkę okienną  i drzwiową .

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2011

Koszt całkowity przedsięwzięcia 48 800,00 zł, Kwota dofinansowania 15 000,00 zł.

24

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OS 4 Leader, Działanie 413Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju, „Odnowa i rozwój wsi”

 

 „Poprawa jakości życia na terenie wsi Święta, poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej”

Budowa jednostronnej utwardzonej ścieżki pieszo – rowerowej, prowadzącej do obiektów sportowych (hali sportowej i boiska do piłki nożnej), placu zabaw i kompleksu szkolnego. Długość ścieżki 250m, szerokość max 2,5 m. Nawierzchnia utwardzona kostką polbruk.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

 

2012

Koszt całkowity: 86 282,06 zł, kwota dofinansowania 56 118,00 zł.

25

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 

„Wyposażenie środowiskowego obiektu sportowego w miejscowości Kleszczyna”

Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu sportowego do nowowybudowanej Sali środowiskowo – sportowej w miejscowości Kleszczyna.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

 

2012

Koszt całkowity: 44 083,34 zł, kwota dofinansowania 20 000,00 zł.

 

26

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet  III – „Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Schemat 2. „ Budowa, rozbudowa, przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków komunalnych”

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy”

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z biologicznym usuwaniem związków biogennych wg metody A2G i filtracja na filtrze piaskowo – żwirowym z możliwością w wsparcia procesu oczyszczania flokulantem typu PIX.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2008-2012

Koszt całkowity:
1 446 554,33 zł, Kwota dofinansowania: 964 288,29 zł.

 

27

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet  III – „Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Schemat I Budowa systemu kanalizacji zbiorczej.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic”

Łączna długość sieci w Skicu wynosi 2 359,0 mb, sieci kanalizacji grawitacyjnej 1470,0 mb, przyłącza kanalizacji grawitacyjnej 378,0 mb, długość sieci kanalizacji tłocznej – 511,0 mb, przepompownie ścieków 2 kpl.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2012-2014

Koszt całkowity:

1 105 562,65 zł.

Kwota dofinansowania 765 004,87

zł.

28

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OS 4 Leader, Działanie 413„Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów

„Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych obszaru Gminy Złotów”

Wykonanie pocztówek z pudełkiem, folder – mapa, folder promocyjny w formie książeczki, Wykonanie i opracowanie tekstów i fotografii, kalendarza wiszącego trójdzielnego.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2013

Koszt całkowity 16 213,06 zł. Kwota dofinansowania 10 545,24 zł.

29

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” -konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

„Rewitalizacja zabytkowego parku w Skicu jako miejsca dydaktyczno – wypoczynkowego”

W ramach realizacji zadania powstał parking oraz elementy małej architektury takie jak: brama wejściowa, stół z szachownicą i planszą do chińczyka, zegar słoneczny o średnicy ok 1,0 m, punkt parku linowego, legowisko dla jaszczurek, tablica informacyjna, ławki, matecznik starych odmian drzew i krzewów owocowych.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

 

2013

Koszt całkowity 40 695,90 zł. Kwota dofinansowania 19 875,00 zł.

30

„Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw” - konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

„Sygnalistyka myśliwska wizerunkiem Krzywej Wsi”

Zakup 8 sztuk rogów myśliwskich z pokrowcami.

 

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2013

Koszt całkowity 10 061,40 zł. Kwota dofinansowania 4 700,00 zł.

31

Program Operacyjny „Zrównoważony sektor rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W ramach śródka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

„Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego”

Trasa turystyczna (pieszo rowerowa) o łącznej powierzchni ok. 2600 m2 , dojazd do przystani dla kajaków, i do plaży, wykonanie dojścia, do obiektu sakralnego, karczowania zagajników , montaż ławek. Remont istniejącego pomostu, postawienie tablic informacyjnych.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2013

Koszt całkowity 369 275,24 zł. Kwota dofinansowania 199 484,21 zł.

32

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OS 4 Leader, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów

„Świetlica wiejska we Franciszkowie miejscem integracji i aktywności społecznej”.

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (chodnik, ławki, nasadzenia roślinności).

 

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2013-2014

Koszt całkowity 45 712,65 zł. Kwota dofinansowania 25 000,00 zł.

33

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OS 4 Leader, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radawnicy”

Wykonanie parkingu przed budynkiem świetlicy oraz utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy wraz z montażem ławek i nasadzeniem roślinności.

 

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2013-2014

Koszt całkowity 35 702,36 zł. Kwota dofinansowania 23 317,89 zł.

34

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OS 4 Leader, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów

„Podniesienie jakości życia oraz poziomu integracji społecznej w Kleszczynie”

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej, która powstała w miejscu dotychczas funkcjonującej biblioteki. W ramach zadania zagospodarowano również teren wokół świetlicy, głównie poprzez  wykonanie chodnika.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2013-2014

Koszt całkowity 47 888,16 zł. Kwota dofinansowania 25 000,00 zł.

35

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

 

„Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”

Budynek wykonany w tradycyjnej technologii, murowany, wolnostojący dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. W budynku wykonano pomieszczenia pełniące funkcję budynku użyteczności publicznej w parterze. Budynek o wymiarach 10,00m x 21,00 m, powierzchnia użytkowa całości obiektu ok. 223, 20 m2. W skład budynku wchodzą na parterze: sala wiejska wielofunkcyjna, sala mniejsza, węzeł higieniczno-sanitarny z przeznaczeniem także dla osób niepełnosprawnych, wiatrołap-szatnia, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, oraz korytarz; poddasze: dwa pomieszczenia gospodarcze. W ramach projektu wykonano także zagospodarowanie terenu: chodnik, parking utwardzony, plac zabaw oraz zakupiono wyposażenie do Sali.

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2012-2014

Koszt całkowity 563 611,42 zł. Kwota dofinansowania                336 720,06 zł.

36

Program Operacyjny „Zrównoważony sektor rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W ramach śródka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

„Rewitalizacja miejscowości Pieczynek poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego”

Zagospodarowanie zbiornika wodnego, budowa zadaszonego pomostu, schodków drewnianych i zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika poprzez m.in. założenie łąki kwietnej, budowę „interaktywnej ścianki”.

 

Dnia 04.02.2014r. podpisana umowa o dofinansowanie, projekt zrealizowany i rozliczony.

2014

Koszt całkowity 49 672,49 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 34 326,00 zł.

37

Program Operacyjny „Zrównoważony sektor rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W ramach śródka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

„Wąsosz – wieś ludzi aktywnych”

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa placu zabaw z ogrodzeniem.

 

Dnia 04.02.2014r. podpisana umowa o dofinansowanie, projekt zrealizowany i rozliczony.

2014

Koszt całkowity 61000,00 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 39 725,00 zł.

38

Program Operacyjny

„Zrównoważony sektor rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W ramach śródka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

„Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w miejscowości Zalesie”

Budowa pomostu wędkarskiego i pomostu do cumowania łodzi oraz wykonanie robót ziemnych polegających na pogłębieniu i wyprofilowaniu dna jeziora oraz wykonanie plaży piaszczystej (miejsca wypoczynku).

 

Dnia 04.02.2014r. podpisana umowa o dofinansowanie, projekt zrealizowany i rozliczony.

2014

Koszt całkowity 139 329,21 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 96 284,00 zł.

39

Program Operacyjny

„Zrównoważony sektor rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W ramach śródka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

„Zachowanie walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody Uroczysko Jary w Górznej””

Wykonanie obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i do amatorskiego połowu ryb wraz ze wskazaniem i wyznaczeniem obszarów i miejsc udostępnianych dla turystów i społeczności lokalnej.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2014

Koszt całkowity 97 788,69 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 67 577,55 zł.

40

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Projekt systemowy

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Złotów”

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Złotów.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2013-2014

Koszt całkowity 1 060 607,80 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 1 060 607,80 zł

41

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” -konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

„Nowiny od nowa”

Przedmiotem projektu jest budowa siłowni zewnętrznej, wiaty grillowej oraz boiska do siatkówki.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2014

Koszt całkowity projektu 46 506,51 zł. Kwota dofinansowania 23 308,84 zł.

42

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” -konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

„Bezpieczna strefa sportu i rekreacji w Świętej”

Przedmiotem projektu jest wykreowanie w przestrzeni publicznej wsi elementów takich jak: plac zabaw, plac rekreacyjny, miejsca parkingowe.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2014

Koszt całkowity projektu 27 216,00 zł. Kwota dofinansowania 20 686,58 zł.

43

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet  III – „Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

 

„Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świętej”

Przedmiotem projektu przewidzianego do realizacji jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, poprzez montaż urządzeń grzewczych (kotły o mocy 230 kW oraz 160 kW) opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świętej (obecnie w Zespole Szkół).

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2014

Koszt całkowity 539068,87 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 458208,53 zł.

44

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki”.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie

W ramach operacji wykonano w szczególności: kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV Ø 200 – 2271,0 m, przepompownię ścieków szt.1, kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV Ø 160 (przyłącza) – 701,0 m i odcinek kanalizacji tłocznej z rur PE Ø 90 – 15,0 m.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2014

Koszt całkowity 554 031,53 zł, kwota dofinansowania 217 555,00 zł.

45

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

OS 4 Leader, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunków przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

„Zagospodarowanie centrum wsi Sławianowo”

W ramach realizacji operacji wykonano w szczególności: siłownię zewnętrzną (wioślarz, biegacz, orbitek), plac zabaw składający się z zestawu zabawowego, huśtawki stojącej, huśtawki wagowej i 2 szt. sprężynowców, wiatę grillową drewnianą o wym. 5x4m z utwardzeniem posadzki kostką polbruk i wyremontowano pomieszczenie gospodarcze pełniące funkcję kuchni polowej.  Ponadto wykonano utwardzenie terenu rekreacyjnego z kostki polbruk (30m2) oraz dokonano nasadzeń 50 szt.  drzew, wysiew trawy i zamontowano 3 szt. ławek.

 

Projekt zrealizowany i rozliczony.

2014

Koszt całkowity 53 874,00 zł. Kwota dofinansowania 35 000,00 zł.

 

 

  

 

W dniu 04.02.2014r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu w obecności Pani Dyrektor Departamentu Emilii Dunal, reprezentującej Samorząd Województwa Wielkopolskiego odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie w ramach IV Osi Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” operacji pn. „Rewitalizacja miejscowości Pieczynek poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego”, „Wąsosz – wieś ludzi aktywnych” i „Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w miejscowości Zalesie”.,

 

 

Podpisywanie umowy o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego”  w ramach IV Osi Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w dniu 14 stycznia 2013 roku w Sali konferencyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW przy ul. Szyperskiej w Poznaniu w obecności Pani Dyrektor Departamentu Emilii Dunal, która podpisywała umowę w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Podpisywanie umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic”  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet  III – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Schemat I „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej” w dniu 13 lutego 2013 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A w Poznaniu.

 

 

W dniu 9 lipca 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Gminą Złotów na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świętej”.
Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.7. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 690 tys. zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to blisko 590 tys. zł.
Przedmiotem projektu przewidzianego do realizacji jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, poprzez montaż urządzeń grzewczych (kotły o mocy 230 kW oraz 160 kW) opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świętej (obecnie w Zespole Szkół).

 

 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

 

NR RPWP.03.06.06-30-015/14 PN.: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO I EKOLOGICZNEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO POPRZEZ ZAKUP SAMOCHODÓW DLA OSP

 

W RAMACH KSRG – ETAP III” W RAMACH WRPO 2007-2013

 

 

 Uprzejmie informujemy, że Uchwałą nr 51/2014 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków z listy podstawowej w ramach konkursu 

nr 17/III/2014 realizowanego dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego umieścił wniosek Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu nr RPWP.03.06.06-30-015/14 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III” na liście wniosków wybranych do dofinansowania.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z następującymi Gminami i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi:

- powiat kaliski, gmina Koźminek, OSP Koźminek,

- powiat kępiński, gmina Łęka Opatowska, OSP Łęka Opatowska,

- powiat koniński-ziemski, gmina Rzgów, OSP Rzgów,

- powiat obornicki, gmina Rogoźno, OSP Parkowo,

- powiat złotowski, gmina Złotów, OSP Święta.

Całkowita wartość projektu na dzień 18.12.2014 r. 4.005.000,00 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane 3.990.000,00 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nieprzekraczająca: 3.192.000,00 PLN

Projekt polega na wsparciu systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup 3 ciężkich i 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 5 ochotniczych straży pożarnych, które uczestniczą w KSRG.

W ramach projektu zrealizowane zostaną działania promocyjne, w tym m.in. specjalny reportaż dotyczący projektu. Zorganizowane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uroczyste przekazanie samochodów. Wykonawca samochodów wykonał szkolenie z zakresu obsługi pojazdów.

W ramach projektu nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządu i OSP oraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, będący koordynatorem – wnioskodawcą, skupia prawie wszystkie OSP w Województwie Wielkopolskim, na 1841 OSP do Związku należy 1835.

 

odbior_faktyczny_dwoch_srednich_i_trzech_ciezkich_samochodow_ratowniczogasniczych_zakupywanych_w_ramach KSRG – ETAP III” w ramach WRPO 2007-2013

 

 

Projekty realizowane przez Gminę Złotów ze środków zewnętrznych

(okres programowania 2014-2020)

Lp.

Nazwa projektu

Opis projektu

Okres realizacji

Budżet projektu

1

„Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno”

Działanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przebudowa drogi łączącej miejscowości Stawnica i Stare Dzierzążno na odcinku 1593 m wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich (most i przepust).

Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców dzięki zorganizowaniu bezpiecznego i skutecznego przejazdu drogowego z północnej części gminy na część wschodnią poprzez przebudowę drogi łączącej miejscowości Stawnica i Stare Dzierzążno na odcinku 1593 m wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich stanowiących całość techniczno-użytkową.

2016-2018

Projekt o wartości 2 459 500,96 zł, kwota dofinansowania  1 482 189 zł.

2

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo”

Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” Działanie 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa”

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej o łącznej długości 3,99 km wraz z przepompowniami ścieków w m. Bługowo i Buntowo.

Planowane do osiągnięcia efekty projektu (wskaźniki rezultatu) w 2019 r. to:

- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - RLM- 432,

- przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - RLM- 432.

Bezpośrednimi celami Projektu są:

1)            dostosowanie gospodarki ściekowej Aglomeracji Kleszczyna do wymogów prawa polskiego oraz  wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie (IV AKPOŚK),

2)            zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej mieszkańców aglomeracji, dla których takie podłączenie jest technicznie oraz ekonomicznie możliwe,

3) zapewnienie możliwości ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w tym doliny Kocuni (zlewnia rzeki Odry) oraz jej naturalnego otoczenia.

 

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, poprzez rozbudowę istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej i likwidację na tych terenach zbiorników bezodpływowych (często nieszczelnych).

 

2017-2018

Projekt o wartości
1 593 882,74 zł, kwota dofinansowania
1 099 558,64 zł.

3

„Obszar sportowo-rekreacyjny we Franciszkowie – utwardzenie terenu i obiekty małej architektury”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Utwardzenie terenu sportowo-rekreacyjnego kostką betonową polbruk o powierzchni 232 m2. Wykonanie siłowni zewnętrznej, wraz z montażem urządzeń małej architektury w postaci stołu do pin ponga, stołu do gry w piłkarzyki.

Cel projektu: Wykreowanie w przestrzeni sołectwa Franciszkowo ogólnodostępnego obiektu rekreacji o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie ruchu turystycznego na obszarze LSR, przez co nastąpi wzrost jego atrakcyjności .

2017

Projekt o wartości
69 646,69 zł,
kwota dofinansowania 43 938,32 zł.

4

„Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wiata o konstrukcji drewnianej o powierzchni ok. 39 m2 wraz z utwardzeniem z kostki betonowej ok. 45,50 m2, przeznaczona na cele rekreacyjne. Ponadto usytuowano  czterokomorowy sortownik do selektywnej zbiórki odpadów, 4 ławostoły pod wiatę, 6 szt. budek lęgowych dla ptaków, 3 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych.

Głównym celem operacji jest poprawa jakości życia na terenie wsi Płosków, integracja, zaspokojenie  potrzeb społecznych i kulturalnych,  poprawa wizerunku wsi, a także wykreowanie w przestrzeni trzech sąsiadujących sołectw miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności jego mieszkańców poprzez budowę rekreacyjnej wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej. 

2017

Projekt o wartości 74 796,30 zł,
kwota dofinansowania 33 083,00 zł.

5

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy dwór – Franciszkowo”

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,104 km oraz budowa odcinka 2,643 km sieci wodociągowej wraz z  wyposażeniem budynku stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze.

Cel projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego, eliminacja niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i gruntu poprzez budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,104 km. Poprawa jakości dostarczanej wody i zapewnienie niezawodności w jej dostawie dzięki budowie odcinka 2,643 km sieci wodociągowej oraz wyposażeniu budynku stacji uzdatniania wody.  

2017-2018

Projekt o wartości 1 860 590,37 zł, kwota dofinansowania  945 190 zł.

6

„Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów”

Oś Priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”

 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Projekt parasolowy, przewidujący montaż 219 instalacji fotowoltaicznych i 85 instalacji solarnych dla potrzeb budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Złotów.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Złotów poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych.

Do celów szczegółowych projektu można zaliczyć:

- Zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;

- Zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE;

- Zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych;

- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa wielkopolskiego;

- Zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery;

- Zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie Gminy;

- Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii.

2017-2019

Projekt o wartości

5 295 527,17zł, kwota dofinansowania

3 973 784,02 zł.

7

„Budowa szatni - budowa budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej”

W RAMACH PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”

W ramach projektu wykonano budynek szatni, stanowiący budynek sanitarno-gospodarczy, składający się z pomieszczeń sanitarnych z natryskami oraz toaletami, a także z pomieszczeń magazynowych oraz pomieszczenia kuchennego.

2019

Całkowity koszt projektu:
189 420,00 zł

Kwota dofinansowania:
94 700,00 zł

8

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu”

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa świetlicy wiejskiej w Stawnicy z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.

Cel projektu: Poprawa jakości życia na terenie wsi Stawnica poprzez budowę świetlicy wiejskiej, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa.

2018-2020

Całkowity koszt realizacji projektu: 983 000,00 zł,
kwota dofinansowania 475 000,00 zł.

9

„Przebudowa budynku szatni w Skicu”

W RAMACH PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”

W efekcie realizacji zadania stworzono w pełni użytkową i w pełni wyposażoną szatnię sportową zapewniającą obsługę dla 2 drużyn piłkarskich oraz obsługę obsady sędziowskiej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 57 m2. W ramach doposażenia zakupiono 2 bramki treningowe aluminiowe z siatkami.

2020

Całkowity koszt projektu:
182 286,00 zł

Kwota dofinansowania:
91 000,00 zł

10

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bielawa”

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKLANYCH

Cel operacji: poprawa stanu środowiska naturalnego, eliminacja niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i gruntu poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz poprawa jakości dostarczanej wody i zapewnienie jej wydajności dzięki przebudowie stacji podnoszenia ciśnienia i budowie odcinka sieci wodociągowej w Bielawie

2020-2021

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 564 941,30 zł,

kwota dofinansowania:
- w ramach PROW na lata 2014-2020
804 607,00 zł

- w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKLANYCH
462 151,00 zł

11

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo”

FUNDUSZ DRÓG SAMORZADOWYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKLANYCH

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku 367 m, zjazdów, chodników i placu manewrowego z dowiązaniem się do istniejących punktów stałych przy zakładach przemysłowych.

2020

Całkowity koszt projektu: 1 626 773,31 zł

Kwota dofinansowania:
- w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZADOWYCH 949 165,45 zł

- w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKLANYCH
500 000,00 zł

12

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Odbiór i odzysk odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań i worków typu Big-Bag od rolników z terenu Gminy Złotów. Łączna ilość przekazanych do unieszkodliwienia odpadów to 80,524 tony.

 

2020

Całkowity koszt projektu:
40 261,60 zł

Kwota dofinansowania:
32 733,01 zł

13

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Józefowie

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj. ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci, nasadzenia zieleni.

2021

Całkowity koszt projektu:
55 263,90 zł

Kwota dofinansowania:
34 765 zł

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 

Lp.

Nazwa projektu

Opis projektu

Okres realizacji

Budżet projektu

1

„Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno”

Działanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przebudowa drogi łączącej miejscowości Stawnica i Stare Dzierzążno na odcinku 1593 m wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich (most i przepust).

Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców dzięki zorganizowaniu bezpiecznego i skutecznego przejazdu drogowego z północnej części gminy na część wschodnią poprzez przebudowę drogi łączącej miejscowości Stawnica i Stare Dzierzążno na odcinku 1593 m wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich stanowiących całość techniczno-użytkową.

2016-2018

Projekt o wartości 2 459 500,96 zł, kwota dofinansowania  1 482 189 zł.

2

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo”

Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” Działanie 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa”

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej o łącznej długości 3,99 km wraz z przepompowniami ścieków w m. Bługowo i Buntowo.

Planowane do osiągnięcia efekty projektu (wskaźniki rezultatu) w 2019 r. to:

- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - RLM- 432,

- przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - RLM- 432.

Bezpośrednimi celami Projektu są:

1)            dostosowanie gospodarki ściekowej Aglomeracji Kleszczyna do wymogów prawa polskiego oraz  wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie (IV AKPOŚK),

2)            zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej mieszkańców aglomeracji, dla których takie podłączenie jest technicznie oraz ekonomicznie możliwe,

3) zapewnienie możliwości ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w tym doliny Kocuni (zlewnia rzeki Odry) oraz jej naturalnego otoczenia.

 

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, poprzez rozbudowę istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej i likwidację na tych terenach zbiorników bezodpływowych (często nieszczelnych).

 

2017-2018

Projekt o wartości
1 593 882,74 zł, kwota dofinansowania
1 099 558,64 zł.

3

„Obszar sportowo-rekreacyjny we Franciszkowie – utwardzenie terenu i obiekty małej architektury”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Utwardzenie terenu sportowo-rekreacyjnego kostką betonową polbruk o powierzchni 232 m2. Wykonanie siłowni zewnętrznej, wraz z montażem urządzeń małej architektury w postaci stołu do pin ponga, stołu do gry w piłkarzyki.

Cel projektu: Wykreowanie w przestrzeni sołectwa Franciszkowo ogólnodostępnego obiektu rekreacji o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie ruchu turystycznego na obszarze LSR, przez co nastąpi wzrost jego atrakcyjności .

2017

Projekt o wartości
69 646,69 zł,
kwota dofinansowania 43 938,32 zł.

4

„Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wiata o konstrukcji drewnianej o powierzchni ok. 39 m2 wraz z utwardzeniem z kostki betonowej ok. 45,50 m2, przeznaczona na cele rekreacyjne. Ponadto usytuowano  czterokomorowy sortownik do selektywnej zbiórki odpadów, 4 ławostoły pod wiatę, 6 szt. budek lęgowych dla ptaków, 3 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych.

Głównym celem operacji jest poprawa jakości życia na terenie wsi Płosków, integracja, zaspokojenie  potrzeb społecznych i kulturalnych,  poprawa wizerunku wsi, a także wykreowanie w przestrzeni trzech sąsiadujących sołectw miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności jego mieszkańców poprzez budowę rekreacyjnej wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej. 

2017

Projekt o wartości 74 796,30 zł,
kwota dofinansowania 33 083,00 zł.

5

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy dwór – Franciszkowo”

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,104 km oraz budowa odcinka 2,643 km sieci wodociągowej wraz z  wyposażeniem budynku stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze.

Cel projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego, eliminacja niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i gruntu poprzez budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,104 km. Poprawa jakości dostarczanej wody i zapewnienie niezawodności w jej dostawie dzięki budowie odcinka 2,643 km sieci wodociągowej oraz wyposażeniu budynku stacji uzdatniania wody.  

2017-2018

Projekt o wartości 1 860 590,37 zł, kwota dofinansowania  945 190 zł.

6

„Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów”

Oś Priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”

 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Projekt parasolowy, przewidujący montaż 219 instalacji fotowoltaicznych i 85 instalacji solarnych dla potrzeb budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Złotów.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Złotów poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych.

Do celów szczegółowych projektu można zaliczyć:

- Zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;

- Zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE;

- Zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych;

- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa wielkopolskiego;

- Zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery;

- Zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie Gminy;

- Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii.

2017-2019

Projekt o wartości

5 295 527,17zł, kwota dofinansowania

3 973 784,02 zł.

7

„Budowa szatni - budowa budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej”

W RAMACH PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”

W ramach projektu wykonano budynek szatni, stanowiący budynek sanitarno-gospodarczy, składający się z pomieszczeń sanitarnych z natryskami oraz toaletami, a także z pomieszczeń magazynowych oraz pomieszczenia kuchennego.

2019

Całkowity koszt projektu:
189 420,00 zł

Kwota dofinansowania:
94 700,00 zł

8

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu”

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa świetlicy wiejskiej w Stawnicy z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.

Cel projektu: Poprawa jakości życia na terenie wsi Stawnica poprzez budowę świetlicy wiejskiej, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa.

2018-2020

Całkowity koszt realizacji projektu: 983 000,00 zł,
kwota dofinansowania 475 000,00 zł.

9

„Przebudowa budynku szatni w Skicu”

W RAMACH PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”

W efekcie realizacji zadania stworzono w pełni użytkową i w pełni wyposażoną szatnię sportową zapewniającą obsługę dla 2 drużyn piłkarskich oraz obsługę obsady sędziowskiej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 57 m2. W ramach doposażenia zakupiono 2 bramki treningowe aluminiowe z siatkami.

2020

Całkowity koszt projektu:
182 286,00 zł

Kwota dofinansowania:
91 000,00 zł

10

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bielawa”

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKLANYCH

Cel operacji: poprawa stanu środowiska naturalnego, eliminacja niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i gruntu poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz poprawa jakości dostarczanej wody i zapewnienie jej wydajności dzięki przebudowie stacji podnoszenia ciśnienia i budowie odcinka sieci wodociągowej w Bielawie

2020-2021

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 564 941,30 zł,

kwota dofinansowania:
- w ramach PROW na lata 2014-2020
804 607,00 zł

- w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKLANYCH
462 151,00 zł

11

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo”

FUNDUSZ DRÓG SAMORZADOWYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKLANYCH

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku 367 m, zjazdów, chodników i placu manewrowego z dowiązaniem się do istniejących punktów stałych przy zakładach przemysłowych.

2020

Całkowity koszt projektu: 1 626 773,31 zł

Kwota dofinansowania:
- w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZADOWYCH 949 165,45 zł

- w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKLANYCH
500 000,00 zł

12

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Odbiór i odzysk odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań i worków typu Big-Bag od rolników z terenu Gminy Złotów. Łączna ilość przekazanych do unieszkodliwienia odpadów to 80,524 tony.

 

2020

Całkowity koszt projektu:
40 261,60 zł

Kwota dofinansowania:
32 733,01 zł


13

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Józefowie

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj. ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci, nasadzenia zieleni.

2021

Całkowity koszt projektu:
55 263,90 zł

Kwota dofinansowania:
34 765 zł