PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

STRONA INTERNETOWA: www.wfosgw.poznan.pl zakładka „CZYSTE POWIETRZE”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/
Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Od 1 stycznia 2022 r. nie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.
Ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł
dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
1. Cel programu
Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu), beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu) oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).
2. Formy dofinansowania
• dotacja (dotyczy części I, II i III Programu) – w formie zwrotu kosztów
• dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu)
3. Rozpoczęcie przedsięwzięcia
• dla dotacji: nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
• dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż data złożenia wniosku
o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
4. Okres realizacji
• dla dotacji w ramach części I i części II Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie,
• dla dotacji w ramach części III Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie,
• dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

Beneficjentami części I Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
Beneficjentami części II Programu są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

• 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjentami części III Programu są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać
w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany
w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeciętnym miesięcznym dochodzie przypadającym na jednego członka jej gospodarstwa domowego dla mieszkańców Gminy Złotów
składamy do:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
77-400 Złotów

Jak pobrać wniosek o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”?
1. www.wfosgw.poznan.pl
2. zakładka CZYSTE POWIETRZE
https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/zawnioskuj/
- pliki do pobrania
3. PORTAL BENEFICJENTA (należy zalogować się/złożyć konto na portalu) https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/ (po lewej stronie) zakładka FORMULARZ WNIOSKU - pobieramy formularz)

UWAGA: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
Na jeden budynek mieszkalny można złożyć jeden wniosek. Jeśli wnioskodawca ma kilka budynków mieszkalnych jednorodzinnych to na każdy można złożyć jeden wniosek.
Okres realizacji planowanego przedsięwzięcia: max. 30 miesięcy
realizację inwestycji można rozpocząć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku

UWAGA! Od 25.01.2022 r. obowiązuje formularz wniosku 5.5.0.

FILMY INSTRUKTAŻOWE:
www.wfosgw.poznan.pl
zakładka „CZYSTE POWIETRZE” zakładka „FILMY INSTRUKTAŻOWE”
https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/filmy-instruktazowe/

Kalkulator grubości izolacji: kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
Kalkulatora do wyliczenia grubości ocieplenia budynków, dzięki któremu w łatwy sposób można wyliczyć grubość wymaganej izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, podłóg- oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.

Wniosek o płatność – składamy bezpośrednio do WFOŚiGW w Poznaniu
https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/rozlicz/
Wniosek o płatność należy złożyć po zawarciu umowy dotacji/pożyczki oraz zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w umowie (ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy).
1. https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/rozlicz/
(dokumenty do pobrania)

Wszystkie dokumenty dot. inwestycji i faktury muszą być wystawione na wnioskodawcę lub na wnioskodawcę i np. współmałżonka.

WAŻNE: proszę zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat wniosku o płatność oraz informacją na temat załączników (znajdą tam Państwo instrukcję dot. dokumentów, które muszą być zbieranie w trakcie wykonywania inwestycji i jakie informacje mają zawierać).